« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 16.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 16.6.2021
Zápis ze zaseďání Zastupitelstva obce Kočov č.812021,konaného dne 16.6.202l od 18:00 hodin.Starosta konstatoval,Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.ě,I28/2OOO Sb <.>,o obcích (obecní zřízenÍ),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Žákon').Informace o místě,době a navrŽeném programu připravovaného Žaseáání zastupitelstva podíe § 93 odst.I zákonabYla na Úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu ne;menc 7 dní,a to od9,6,202l do 16.6,2021 (Příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce.Zahájení zasedá n í zastu pitelstva Zasedérní ZO zaháj|l starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě P_rezenČní listinY Přítomných členů zastupitelstva (příloha O.); tonsiatoval,že je přítomno 5 ČlenŮ zastuPitelstva z celkového počtu 7 všech člinů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je schoPné se usnáŠet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluvenijsou 2,neomluveni Ó,oate uytipřítomni 0 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině.Určení ověřovatelů zápisu Starosta urČil za ověřovatele zápisu č.8l2O2I p.pí.Peškovou a p.Strejčka.před hlasováním bYIa dána moŽnost ZastupitelŮm sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly urrr.r"ny připomínky,Návrh usnesení Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.812021pí.Peškovou a p.Strejčka.Výsledek hlasování: Pro 5 proti Usnesení č.1l8l2l bylo schváleno.0 zdržel se 0 §ehvlilcn í J}r()granr il S_talosta seznámil Přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce,Starosta doplnil program ještě o pět bodů: - seznámení s výsledkemzprávy o přezkoumání hospodaření Úsc zarok2021 - Žádost na Pronájem Části pozemku p,č.31611 v k.ú,Ústí nad,Mžío výměře 736,8m2 - informace o závěrečném účtu soč- Černošín - schválení smlouvy o přezkoumání hospodaření Úsc zarok2027 - objednávka cedule - Jak správně třídit Návrh usnesení zastupitelé obce kočov schvalují následující program zased,ání: l.Zahájeni a schválerrí programu jednání 2,Výsledek ověření předchozího záp...

Načteno

edesky.cz/d/4719419

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz