« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Schválený Závěrečný účet obce Kočov za rok 2020 včetně zprávy auditora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený Závěrečný účet obce Kočov za rok 2020 včetně zprávy auditora
Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni_20210617_0001_CompressPdf (2).pdf ing.XXXXX XXXXX * K Remízku XXa "' XXX XX Plzeň - Lhota auditor č.oprávnění 2390 * daňový poradce evidenční č,3868 web: http://www.dakan.cz * e-mail : podatelna@dakan.cz lČ 626 28 7 72 * tel 725 862 97 L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku obec kočov za období od 1.1.2020 do 3t.12.2020 Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření l/6 lN6.DAV|D učAR -§\ I.všEoBECnn nronvracB Název ÚSC: Obec KOčOV Statutární orgán: starosta Sídlo: Kočov 29,34815 Planá IČ: 003 75 795 Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčeniXXXX Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.David \-ičar.Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora Obdobío ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: o Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 1.12.2020 - 15.12.]0]{,l o Závěrečné přezkoumání proběhlo v obdobi od 15.2.2021 do 25.5.202l il.pŘnoivrĚTpŘEzKouMÁNíHospoDAŘBNí Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.I zákona č,42012004 Sb <.>,údaje.'',ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a3 zákonač.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znéni pozdějších předpisů,a to: a) plnění příjmů a ýdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,b) finanční operace,týkající se tvorby apoužiti peněžních fondů,c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města,d) peněžni operace,týkající se sdružených prostředků r,ynakládaných nazák|adě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo nazák|adě smlouvy s jinými právnickými nebo fuzickými osobami,e) finanční operace,týkajici se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,0 hospodaření a nak|ádání s prostředky poskytnut}mi z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základé mezinárodních smluv,g) vyúčtování a vypořádání ťrnančních vztahi ke státnímu ro...

Načteno

edesky.cz/d/4719416

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz