« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Schválený závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

31/2021/PŘ/7
Stránka č.1 Obec Přestavlky IČ: 00636495
<br> ZÁKONNÁ INVENTARIZACE MAJETKU OBCE K 31.12.2020
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 'Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020
<br> Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: 4.1.2021
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 20.1.2021
<br> Plán inventur byl včas zpracován a schválen starostou obce Přestavlky.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
<br> Proškolení členů IK proběhlo v budově obecního úřadu 18.12.2020.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.Inventarizační komise byla schválena starostou obce Přestavlky.Podpisy členů IK byly odsouhlaseny na podpisové vzory <.>
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení: Předseda inventarizační komise: XXX XXXXXXXXXX
<br> Inventarizační komise : členové - Vojtěch Karlík,Bc.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Inventarizační komise :
<br> Stálá aktiva
<br> 1.Dlouhodobý nehmotný majetek IK
<br> 2.Dlouhodobý hmotný majetek IK
<br> 3.Dlouhodobý finanční majetek lK
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky IK
<br> 5.Zásoby IK
<br> 6.Krátkodobé pohledávky IK
<br> 7.Krátkodobý finanční majetek IK
<br> Pasiva 1.Jmění účetní jednotky IK
<br> 2.Krátkodobé závazky IK
<br> Podrozvaha IK
<br> DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK SU 018 - celková hodnota 73 777,00 SU 019 — celková hodnota 236 900,00
<br> DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Rozumí se jim: 3) Pozemky,budovy,stavby,pokud nejsou finančními investicemi <.>
<br> b) Samostatné movité věci,popř.soubory movitých věcí,jejichž ocenění je vyšší než 40.000,— Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok <.>
<br> SU 031 POZEMKY — celková hodnota 4 737...
31/2021/PŘ/6
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/64681/2020/OK/7710 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 32450/2021 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přestavlky za rok 2020
<br> IČ 00636495
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.8.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 18.3.2021 - 22.3.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Přestavlky za rok 2020 dne 11.8.2020.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 22.3.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Přestavlky
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 18.3.2021 - 22.3.2021 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: XXX XXXXXXXXXX - starostka
Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoum...
31/2021/PŘ/5
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Přestavlky 3z00636495IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 172 160,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 172 160,00 0,00
<br> 36.549 59 907,00 0,00 29 102,00 0,00
<br> 35.558 153 842,11 0,00 99 880,32 0,00
<br> 34.557 4 924,00 0,00 5 550,00 0,00
<br> 33.556 -1 451,80 0,00 -1 394,20 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 19 461,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 284 691,00 0,00 246 210,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 7 542,00 0,00 69 242,67 0,00
<br> 23.542 250,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 7 937,00 0,00 7 937,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 350,00 0,00 3 339,00 0,00
<br> 15.525 2 775,00 0,00 2 772,00 0,00
<br> 14.524 266 760,00 0,00 266 657,00 0,00
<br> 13.521 1 388 208,00 0,00 1 386 652,00 0,00
<br> 12.518 839 566,45 0,00 750 441,17 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 13 701,40 0,00 14 375,20 0,00
<br> 9.512 208,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 4 939 392,12 0,00 1 037 473,18 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 5 232,67 0,00 14 981,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 192 706,98 0,00 161 969,50 0,00
<br> 1.501 197 604,07 0,00 215 179,44 0,00
<br> I.8 364 146,00 0,00 4 329 828,28 0,00
<br> A.8 510 906,50 0,00 4 614 991,28 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Přestavlky
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo...
31/2021/PŘ/4
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Přestavlky 5z00636495IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3 749 464,09 4 063,60 3 745 400,49 4 674 292,88
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 1 693 000,00 0,00 1 693 000,00 1 693 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.1 693 000,00 0,00 1 693 000,00 1 693 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 527 893,00 0,00 527 893,00 527 893,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 193 830,36 1 193 830,36 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 2 550 985,80 1 043 832,80 1 507 153,00 1 657 134,80
<br> 3.021 6 514 665,30 2 544 638,00 3 970 027,30 4 075 290,30
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 4 737 398,66 0,00 4 737 398,66 4 686 098,66
<br> II.15 524 773,12 4 782 301,16 10 742 471,96 10 946 416,76
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 236 900,00 20 729,00 216 171,00 228 016,00
<br> 5.018 73 777,00 73 777,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.310 677,00 94 506,00 216 171,00 228 016,00
<br> 17 528 450,12 4 876 807,16 12 651 642,96 12 867 432,76
<br> 21 277 914,21 4 880 870,76 16 397 043,45 17 541 725,64
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Přestavlky
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Přestavlky
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00636495Účetní jedn...
31/2021/PŘ/3
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Přestavlky 1z00636495IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> PřestavlkyNázev:
<br> Sídlo: Přestavlky
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00636495Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 09.02.2021 13:46:04
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou:
Náklady na žádosti a administrace dotace nevede účetní jednotka jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou nákladem,který vstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku <.>
2.Změny způsobů oceňování nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy ročně dle odpisového plánu.Odpisový plán stanovuje
dobupoužívání v letech u konkrétních majetkových položek <.>
4.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,zásady pro časové rozlišování
jsou stanoveny směrnicí <.>
5.Peněžní fondy účetní jednotka nemá <.>
6.Účetní jednotka není plátcem DPH
7.Zůstatek v pokladně k datu roční účetní závěrky se neodvádí na BÚ.Účetní jednotka stanovuje proúčtování zůstatku v
pokladně k 31.12.kalendářního roku 231 6171 5182/231 8901 k 1.1.následujícího roku 231 8901/231 6171 5182 <.>
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny př...
31/2021/PŘ/2
Ministerstvo financí ČR schváleno Č.j 111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX.12.2020 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> lČO:
<br> 2020
<br> 12
<br> 00636495
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Přestavlky,Přestavlky
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň Z příjmů fYZ- osob placená plátci 1 050 000,00 1 050 000,00 819 580,29 0000 1112 Daň Z Přílmu fyz.osob Placená Poplatník 20 000,00 20 000,00 13 414,75 0000 1 113 Daň Z příjmu fyz.osob vyblraná srážkou 100 000,00 100 000,00 81 856,31 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 750 000,00 750 000,00 612 710,99 0000 1211 Daň Z přidané hodnoty 1 900 000,00 1 900 000,00 1 680 233,99 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem- půd- fen 5 000,00 5 000,00 0,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému K0 142 000,00 143 000,00 142 961,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 649,00 0000 1361 Správní poplatky 0,00 700,00 700,00 0000 1381 Daň Z hazardnleh her 15 000,00 23 771,01 23 162,60 0000 1382 Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě 0,00 10,00 6,28 0000 1511 Daň Z nemoyltýoh věcí 350 000,00 350 000,00 347 382,51 0000 411 1 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 392 000,00 392 00000 0000 4112 Nl př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 65 400,00 68 100,00 66 10000 0000 41 16 Ost.Nl př.transfer.ze státního rozp.0,00 2 440 748,00 2 440 748,00 0000 4122 Nl- př.tranef- od krajů 0,00 343 200,00 341 238,00 0000 **** 4 402 400,00 7 591 529,01 6 968 743,72 1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj
<br> 1019 21 11 Příjmy Z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 6 500,00 6 260,00 1019 **** 5 000,00 6 500,00 6 260,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 211 1 Příjmy Z poskytování služeb a Výrobků 10 000,00 47 900,00 47 900,00 1032 **** 10 000,00 47 900,00 47 900,00 2321 Odvád.a...
31/2021/PŘ/1
Schválený závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2020
(dle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění platných předpisů)
<br>
<br>
1.Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br>
<br> IČO: 00636495
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br>
<br> k 31.12.2020
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy 4 337 000,00 4 347 481,01 3 726 657,72
<br> Nedaňové příjmy 173 400,00 335 158,00 309 031,42
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery 65 400,00 6 145 896,00 6 143 934,00
<br> Příjmy celkem 4 575 800,00 10 828 535,01 10 179 623,14
<br> Konsolidace příjmů 0,00 2 901 848,00 2 901 848,00
<br> Po konsolidaci 4 575 800,00 7 926 687,01 7 277 775,14
<br>
<br> Výdaje
<br> Běžné výdaje 6 285 700,00 12 487 135,01 11 061 719,45
<br> Kapitálové výdaje 213 000,00 264 300,00 51 300,00
<br> Výdaje celkem 6 498 700,00 12 751 435,01 11 113 019,45
<br> Konsolidace výdajů 0,00 2 901 848,00 2 901 848,00
<br> Po konsolidaci 6 498 700,00 9 849 587,01 8 211 171,45
<br>
<br> Financování celkem po
<br> konsolidaci
<br> 1 922 900,00 1 922 900,00 933 396,31
<br>
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> a) Příjmy (po konsolidaci)
<br>
<br> V tis.Kč
<br> Daňové příjmy 3 727
<br> Přijaté transfery 3 242
<br> Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 6
<br> Podpora ostatních produkčních činností 48
<br> Odvádění a čištění odpadních vod 56
<br> Hudební činnost 23
<br> Ostatní záležitosti kultury 6
<br> Nebytové hospodářství 3
<br>
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n.83
<br> Sběr a odvoz komunálních odpadů 3
<br> Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 28
<br> Činnost místní správy 39
<br> Příjmy a výdaje z fin.operací 11
<br> Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovně 2 902
<br> Ostatní činnost j.n.3
<br> Celkem 10 180
<br>
<br>
<br> Přijaté dotace v Kč:
<br> Poskytovatel - účel přijato vyčerpáno vráceno
<br> Olomoucký kraj neinvest.dotace - volby do
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4716520

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz