« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - 2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotace- SMLOUVA - FBC Rytíři, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPORT1_-_8-21_SMLOUVA_-_FBC.pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
č.ú.221241/0100
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> FBC Rytíři z.s <.>
zastoupený Václavem Čáslavou,pověřeným členem výkonného výboru
Chvalšinská 111
381 01 Český Krumlov
IČ: 26999480
č.ú.: 214820629/0300
(dále jen příjemce)
<br>
I.Účel smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory příjemci na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s projektem: z opatření č.3.1 – na činnost v souladu s žádostí příjemce a
usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č.0027/ZM4/2021 ze dne 27.5.2021
ve výši 82.194 Kč,slovy osmdesát dva tisíc jedno sto devadesát čtyři korun českých <.>
Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce po podpisu této smlouvy.Příjemce je
povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky uvedené v Programu podpory města
Český Krumlov.(Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
<br>
II.Použití finanční podpory
1) Finanční prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na
<br> úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem
projektu,který je součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
<br>
2) Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města Český Krumlov (dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace) <.>
<br>
<br>
III.Povinnosti příjemce
<br> 1) Příjemce dotace je povinen zajistit spolufinancování projektu v minimální výši 30 %
z celkových nákladů na projekt <.>
<br>
<br> 2) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů
souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely
dodržování této smlouvy <.>
<br>
<br> 3) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu
projektu,a to ne...

Načteno

edesky.cz/d/4706294


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz