« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Středočeského kraje za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Návrh závěrečného účtu Středočeského kraje za rok 2020
<br> Rozpočet Středočeského kraje za rok 2020 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování krajů,tj.zákon č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a zákon č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Kraj sestavuje každý rok rozpočet,podle kterého v daném roce hospodaří.Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu,který projednává a schvaluje Zastupitelstvo kraje.Zastupitelstvo by mělo vyjádřit souhlas,případně výhrady k celoročnímu hospodaření Středočeského kraje za rok 2020 <.>
<br> Občané mohou připomínky podat:
· písemně do 28.6.2021 prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5 nebo poštou na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor finanční – oddělení účetnictví a výkaznictví,Zborovská 11,150 21 Praha 5
· ústně na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 28.6.2021
Přílohy:
1.Zpráva o hospodaření Středočeského kraje za rok 2020
2.Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020
3.Upravený rozpočet Středočeského kraje za rok 2020
4.Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020- organizace
5.Rozdělení zůstatku hospodaření Středočeského kraje za rok 2020
6.Finanční výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2020
7.Finanční vypořádání dotací - Úřad vlády ČR
8.Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
9.Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo vnitra ČR
10.Finanční vypořádání dotací – Ministerstvo dopravy ČR
11.Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
12.Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR
13.Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo kultury ČR
14.Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo zdravotnictví ČR
1...
Příloha č.2
Příloha č.1
<br>
32
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br> ZA ROK 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH:
<br> Zpráva o hospodaření Středočeského kraje za rok 2020
Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020
Upravený rozpočet Středočeského kraje za rok 2020
Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020 – organizace
Rozdělení zůstatku hospodaření Středočeského kraje z roku 2020
Finanční výkaz o plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2020
Finanční vypořádání dotací - Úřad vlády ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo vnitra ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo dopravy ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo kultury ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo zdravotnictví ČR
Finanční vypořádání dotací - Ministerstvo financí ČR
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2020
<br> Přílohy A-D ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o hospodaření Středočeského kraje za rok 2020
<br>
<br> Rozpočet Středočeského kraje na rok 2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje č. 008-21/2019/ZK ze dne 25. 11.2019 s příjmy ve výši 31 323 576,90 tis.Kč a výdaji ve výši 31 784 089,90 tis.Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt financováním ve výši 460 513,00 tis. Kč <.>
V průběhu roku 2020 došlo na základě rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem Středočeského kraje k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu,jednalo se zejména o tyto zásadní úpravy rozpočtu: zapojení zůstatku hospodaření z roku 2019 do rozpočtu roku 2020,snížení příjmové i výdajové části rozpočtu v souvislosti s propadem příjmů ze sdílených daní v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR související s pandemií nového typu koronaviru SARS CoV-2,úpra...
Příloha č.3
Příloha č.2
Čerpání rozpočtu Středočeského kraje
<br>
<br> Období: 1.- 12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Celková bilance hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v Kč
<br> Ukazatel
Schválený rozpočet
Rozpočet po úpravě
Skutečnost
% plnění
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
10 417 500 000
9 713 918 474,88
10 076 681 424,42
103,7
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
1 828 668 000
686 839 414,44
701 813 681,76
102,2
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
12 000 000
12 000 000,00
3 076 414,47
25,6
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
19 065 408 900
26 430 041 772,51
26 444 891 401,82
100,1
<br> Příjmy celkem
31 323 576 900
36 842 799 661,83
37 226 462 922,47
101,0
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
28 288 010 900
33 681 677 504,62
32 393 646 373,46
96,2
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
3 496 079 000
7 804 525 962,10
5 904 084 347,43
75,6
<br> Výdaje celkem
31 784 089 900
41 486 203 466,72
38 297 730 720,89
92,3
<br> Saldo (příjmy - výdaje) = financování
-460 513 000
-4 643 403 804,89
-1 071 267 798,42
x
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech *)
0
3 447 890 804,89
672 299 715,70
x
<br> Operace řízení likvidity
0
0,00
-300 000 000,00
x
<br> Čerpání bankovního úvěru ČS a.s.z roku 2019
700 000 000
700 000 000,00
699 981 800,00
100,0
<br> Čerpání bankovního úvěru KB a.s.z roku 2020
0
235 000 000,00
234 420 000,00
99,8
<br> Čerpání bankovního úvěru EIB z roku 2020
0
500 000 000,00
0,00
0,0
<br> Splátky přijatého úvěru kraje KB a.s.z roku 2007 (jistina)
-239 487 000
-239 487 000,00
-239 486 816,00
100,0
<br> Opravné položky
0
0,00
4 053 098,72
x
<br> Financování celkem
460 513 000
4 643 403 804,89
1 071 267 798,42
x
<br> Celková bilance hospodaření
0
0,00
0,00
x
<br>
<br>
<br>
<br> Stav na účtech SK k 01.01.2020 (bez depozitních účtů)
<br> 3 396 021 603,49
Kč
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech v období leden-prosinec 2020
-672 299 715,70
Kč
<br> Stav na účtech SK k 31.12.2020 (bez depozitních účtů)
<br> 2 723 721 887,79
Kč
<br>
<br>
<br>
*) změna stavu finančních ...
Příloha č.4
Upravený rozpočet
Příloha č.3
Upravený rozpočet za rok 2020 - úprava výdajů dle kapitol
Kap.23 v Kč
č.usnesení Ze dne RO / RU Popis ÚZ Kap.01 Kap.02 Kap.03 Kap.04 Kap.05 Kap.06 Kap.07 Kap.08 Kap.09 Kap.10 Kap.11 Investiční výdaje Kap.12 Kap.13 Kap.14 Kap.15 Kap.16 Kap.17 Kap.18 Kap.21 Rezerva UZ 90 Havárie UZ 901 Reprodukce majetku UZ 40 Předfinancování a kofinancování projektů EU Předfinancování a kofinancování projektů NZ Kapitálové výdaje (UZ 199) Výdaje na krytí očekávaných výdajů kapitol a výdaje dle programů (ÚZ 923) Specifické rezervy Kap.23 (zbytek) Rezerva na propad daňových příjmů (kap.23) Kap.24 Kap.25 Celkem Kap.20 Celkem
<br> Schválený rozpočet 161,002,000.00 592,098,000.00 48,243,000.00 4,841,697,000.00 19,562,755,000.00 415,886,000.00 931,038,000.00 200,608,000.00 283,094,000.00 164,685,000.00 13,827,000.00 700,000,000.00 7,000,000.00 0.00 4,400,000.00 0.00 378,248,000.00 4,750,000.00 0.00 20,559,900.00 20,000,000.00 66,058,000.00 2,600,000,000.00 100,000,000.00 0.00 10,000,000.00 520,000,000.00 121,100,000.00 0.00 0.00 17,041,000.00 31,784,089,900.00 0.00 31,784,089,900.00
034-02/2020/RK 1/13/20 RO 03/06/2020 navýšení kap.06 - účelové prostředky 2019 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00
056-02/2020/RK 1/13/20 RO 01/21/2020 navýšení kap.21 - účelové prostředky 2019 13305 3,394,909.00 3,394,909.00 3,394,909.00
057-02/2020/RK 1/13/20 RO 02/21/2020 navýšení kap.21 - zapojení účel.dotací v rámci fin.vypořádání min.let 91252 96,630.00 96,630.00 96,630.00
070-02/2020/RK 1/13/20 RO 06/08/2020 navýšení kap.08 - účelové prostředky 2019 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
039-02/2020/RK 1/13/20 RU 08/04/2020 převod z kap.23 na předfin.a kofin.pr.EU -108,587,688.69 -108,587,688.69 -108,587,688.69
navýšení kap.04 - předfinancování 999 92,272,127.65 92,272,127.65 92,272,127.65
navýšení kap.04 - kofinancování 888 10,252,458.66 10,252,458.66 10,252,458.66
navýšení kap.04 - neuznatelné výdaje 777 6,063,102.38 6,063,102.38 6,063,102.38
035-02/2020/RK 1/13/2...
Příloha č.5
04
Příloha č.4
Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020 - příspěvkové organizace
<br> Kapitola 04 - Doprava
<br> v tis.Kč
O r g a n i z a c e Upravený rozpočet k 31.12.2020 Skutečnost k 31.12.2020 % plnění rozpočtu
náklady výnosy mzd.náklady hosp.výsledek náklady výnosy mzd.náklady hosp.výsledek náklady výnosy mzd.náklady
PO KSÚS Středočeského kraje 1,924,618.42 1,924,618.42 91,852.00 0.00 2,021,900.84 2,046,253.29 94,276.75 24,352.46 105.1 106.3 102.6
PO IDSK Středočeského kraje 101,770.00 101,770.00 52,122.00 0.00 76,931.00 119,980.00 37,262.00 43,049.00 75.6 117.9 71.5
C e l k e m 2,026,388.42 2,026,388.42 143,974.00 0.00 2,098,831.84 2,166,233.29 131,538.75 67,401.46 103.6 106.9 91.4
<br>
05 Rekapitulace
<br> Čerpání rozpočtu Středočeského kraje za rok 2020 - příspěvkové organizace Strana 13
<br> Kapitola 05 - Školství REKAPITULACE
Hlavní činnost
v tis.Kč
O r g a n i z a c e Upravený rozpočet k 31.12.2020 Skutečnost k 31.12.2020 % plnění rozpočtu
Poř.číslo náklady výnosy mzd.náklady hosp.výsledek náklady výnosy mzd.náklady hosp.výsledek náklady výnosy mzd.náklady
1 Benešov 482,244.68 482,244.68 290,026.54 0.00 504,166.49 504,636.90 296,514.30 470.41 104.5 104.6 102.2
2 Beroun 381,114.48 381,114.48 249,033.49 0.00 403,308.91 403,387.27 251,868.21 78.36 105.8 105.8 101.1
3 Kladno 720,832.64 720,832.64 457,182.43 0.00 762,509.22 765,016.23 467,266.63 2,507.02 105.8 106.1 102.2
4 Kolín 530,986.65 530,986.65 347,804.48 0.00 549,903.81 550,318.40 353,034.77 414.58 103.6 103.6 101.5
5 Kutná Hora 412,598.06 412,598.06 253,584.10 0.00 434,282.36 436,656.62 258,791.72 2,374.26 105.3 105.8 102.1
6 Mělník 322,697.53 322,697.53 198,107.78 0.00 340,070.24 341,007.84 202,768.75 937.60 105.4 105.7 102.4
7 Ml.Boleslav 635,636.25 635,636.25 407,507.34 0.00 660,365.04 662,147.24 412,574.84 1,782.21 103.9 104.2 101.2
8 Nymburk 589,095.50 589,095.50 366,431.53 0.00 633,962.38 635,111.43 387,823.46 1,149.05 107.6 107.8 105.8
9 Praha-východ 218,884.07 218,884.07 124,865.43 ...
Příloha č.6
Zůstatek hosp.z r.2020
Příloha č.5
Rozdělení zůstatku hospodaření Středočeského kraje z roku 2020
v Kč
Stav na účtech a pokladně Středočeského kraje k 31.12.2020 3,138,874,451.72
z toho účelově vázané prostředky určené na:
Depozitní účty - cizí prostředky na účtech 7,369,899.20
Zůstatek účtu na dopravní obslužnost - příspěvek obcí 7,782,664.73
Zůstatek Sociálního fondu z roku 2020 - účelové prostředky na účtu 3,447,928.56
Opravné položky z roku 2020 - mzdy za prosinec 2020 včetně odvodů pojistného a ostatní opravné položky z roku 2020 52,348,323.26
<br> Zapojeno do rozpočtu roku 2021 na základě RO č.035/23/2021 schváleného usnesením č.007-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 - navýšení rozpočtu Středočeského kraje o prostředky ze sdílených daní a prostředky z roku 2020 360,000,000.00
<br> Mezisoučet (po odpočtu vázaných prostředků) 2,707,925,635.97
<br> Příjmy:
Vratka půjčky Sociálnímu fondu z roku 2020 na běžný účet SK 1,068,744.00
<br> Mezisoučet (po přičtení příjmů) 2,708,994,379.97
<br> Finanční vypořádání se státním rozpočtem - odvody nedočerpaných účelových prostředků - kapitola 21 (RO č.34/21/2021,usn.č.012-05/2021/RK ze dne 4.2.2021,RO č.45/21/2021,usn.č.008-06/2021/RK ze dne 11.2.2021) 28,084,680.83
v tom: Kapitola 01 - Činnost Zastupitelstva - vratky MV ČR 4,000.00
Kapitola 05 - Školství - vratky MŠMT ČR 6,838,815.41
Kapitola 06 - Kultura a památková péče - vratky MK ČR 78,636.00
Kapitola 08 - Regionální rozvoj - vratky MŠMT ČR 1,167,636.00
Kapitola 16 - Správní agendy - vratky MF ČR 652,565.03
Kapitola 17 - Sociální věci - vratky MPSV ČR 2,286,537.00
Kapitola 19 - Dotace obcím - vratky MF ČR 16,886,587.39
Kapitola 25 - Bezpečnost a prevence - vratky MV ČR 169,904.00
<br> Mezisoučet - k rozdělení do kapitol a k dalšímu použití 2,680,909,699.14
<br> Zapojení nedočerpaných účelových prostředků z roku 2020 určených na fondy,projekty EU,projekty spolufinancované z národních zdrojů,investiční a běžné výdaje do rozpočtu jednotlivých kapitol v roce 2021 2,510,237,881.6...
Příloha č.7
i- (ginis M) * * * GINIS Enterprise+ - U C R * * * Strana: l ****************************************************************************************** ****************************************** ičo: 70891095 středočeský kraj Čas : 14:12:23 ucs: 70891095 středočeský kraj Datum: 09.02.2021 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku 0000ALV075GK Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost ns : 70891095 středočeský kraj UCRGBA1A 29042020 14:10 ********************************************+********************************************* ****************************************** Ministerstvo financi F I N 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ***"****** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2020 (v KČ na dvě desetinná místa) XXX XXXXX I Č O XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : středočeský kraj Zborovská 11,150 21 Praha schválený rozpočet OdPa pol Text a b l Rozpočet výsledek od Č/RS % Č/RU ĺ po změnách počátku roku 2 3 I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráŽko 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0000 1357 Poplatek za odebrané množství podzemní vody 0000 1361 Správni poplatky 0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz.o 0000 2420 spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozp 0000 4152 Neinv....
Příloha č.8
Příjemce: Poskytovatel? Kapitofa1:
<br> Středočeský kraj Úřad vlády ČR
<br> Příloha č.3.k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotacš a návratných ňnančních výpomocí poskytnutých přljemcům přímo ze státního rozměru nebo státnicím ňnančních aktiv
<br> Část A.Hnanční vypořádání dotací a návratných tinančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spoluňnancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančnřch mechanismů
<br> UVCR-Q
<br> v Kč na dvě desetinná místa Předepsané výše.<.>,„ - vratky dotace a -.<.> - -.Vracena v prubehu - - „„.<.> „.c.akce (projektu).„.„.<.>,Skutecne cerpano „.<.> Skuiecne pouzuto navratne fmancm Ukazate' EDSISMVS “celo“ mak “Sia'ednam k 31.12.2020 PK“ "3 pmmow k 31.12.25320 výpomoci pn ucet poskytovatele.„.ňnancmm,vypořádání a b c d _ 1 2 3 4 = 1 - 2 „ 3 „gangem = „mochna w iso-mw " ' ' m v tom: jednotfivé dotační tituly.<.> <.>,<.>.<.> čj.:30853.f2019- Dotace na podporu koordmatora pro romske zaiezrtostl 4001 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
<br> A._2 Návratnéfinanční vypomoclcelkem <.>
<br> vtom: iednotlivé tituly
<br> SestaviizHelena Divoká Datum a podpis:
<br> Kontroloval:
<br> Datum a podpis:
<br> Mgr.?avla Kamelitová
Příloha č.9
Přioha či 3 k vWášceé.367/2015 Sb.Pia "ce-' SCM? W E Kapitolď: Ministerstvo pm : sociálních věcí Raněnívypořádánídohda návmmwmaídxvýpomcípoúymuty'm přňamcům pfímozesfámmomzpočtunebostámíehňmnůtwaktiv
<br> Částkř'tnančnívypm'ádánídotadanávmmýdimidwýpmnodsvýíknmdohdmpmgmmwé-ňmnmvání.mmoieklyvýúmnmvýmjeahwad amprqddyspduňmmuézmzpoauampaéumnzmmňnanůímmemnhmů =
<br> vKčmdvěda—edmámím
<br>.Vtáoeno v pfůbělm -.š.č.akce (propíchl).<.>.SM bum.Skuhečně Mo návratné thančm "km“ EDS/sms “WV “* ““M"“ k 31.12 2020 &“ MIWMIWI k 31.12.2020 výpomocí při
<br> a h c d 1 2 3 Š 4=1-2-3
<br> A.1 notace celkem mmm K1: |),ch 23650030 Kef o.ooxc
<br>.<.>.<.>.GISOXUN.OI'D.OHS_ Podpora admmsuace krajskyd'l progam OP PMP OOQIDGDDMOLNpT 13014 238 500,00 Kč 0,00 Kč 36 500.00 Kč 0,00 Kč
<br> A.: warme iinančnl výpomoci celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč
<br> „„
<br>.=.; ".<.> —“&* 325“ =„ "i\U'.-;"-."ng.<.> „.<.>,_.„__ „„
<br> KMM ing Jamslav Cb!
<br> _.<.>.<.>.<.> __.<.> __.<.>.<.> DanaMDČS! 04.01.2021; Á
<br> š &; š.\
<br> \“
<br>.<.>.<.>.<.>,""Ti""*-—"f'.'"<":“\'-',='-“'."'.““"T"'“T“: =-:
<br> Příloha č.32 k vyhlášce č.387/2015 Sb <.>
<br> Přflemce: středočeský kraj Poskytovatel:: Kapřtblď: Ministerstvo-práce & sociálních věcí
<br> Finanční vypořádání dotací poskytmných příjemcům přímo ze státního roZpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část 8.Finanční vypořádání doma! na akce v rámci programového ananasu-ání.na proíekgy výzkumu.vývoje a inovací a na projekty spolufinancované: rozpočm Evropaké unie a z prosíredků finančních mechanizmů
<br> v Kána dvě desetinná místa.SWtÉěkem no Sk cením Předepsané výš-e Ukazatel č" ang/(89353) účelový znak čisto jednací k 31.& wku.!( 31.12.roku,"%$ "" ' v němž byl projekt v— ně:-rá byl projekt ř.! dání ukončen ukončen a b c d 1 2 3 = '1' —2.“.- - given- “aš“ “==—ia; " F- " ' ' ' _ ' ' “_ “ ' ' ' ' '._ <.>,GZ30.X.010.0I0_0!1 Obědy do škol ve Středočeském klan II 9 ODQMOUOMO 13014 _ 11 404 083,39 Kč 2 156 682,57 Kč.<.> 9 247400.82 Satan: Bc.Michaela R...
Příloha č.10
PFRohač1 kamna/202mm
<br> Pňluhaůakwhlášoeč.aarrzoas Sb.Kfar: SW Posiwmvalď; nav-GR HZS ČR Hami: Scum—Fnypořádáíúdmdpodnyhmmmm mmm mfezesmmmnemmm MMM! CMA.anůňwpnfádánídmdaWWWSWWWMWMWUMMEWMHZWWMMÉ mechanizmů v Kč na dvě daelinná mísza,Vráceno v Cerpál'w Vfáaemv průběhu roku na Vlámnov Předepsmvýšemucy | 15.an „ “m mmm Skutehě průbérmmkum výdajovýůůet plůbéhurolmna Skutečněpoužižn dataceanáuratné "Wie EDSAPSMVS “* &lpáno mm;.: Mannie přúmvýůčel k 31.12,ma ňnanůní výpomoci pes k 31,12 2020 anarmaiimn (pm poslan poskybvaiele uměním Vypďádám' hfc-imáma.<.> 4 n c a 1 Za zb 21: s 4 " " ' z“ ' z.: ; 3 ' \.4 = 1 - g_c- : 5 A:! Dom mm „ _ a 512 mm 40mm 0,50 9.00 s 559 man 1: 135,00 náhon-á príma-va strojním.velitelů ' mnm 383020576; “Po“ 953 500,01: 4 000,00 aw 455,00 13 135.05 u: výdaje za BMW zásah mimo Gmi obvod atv-mam EPHM) MUM 252020 1 576 528,00 1 375 526,00 0,90 *) věcná vybaveni mm povahy.opravy,revize.„lv-15mm „nické mmm 14an 1232020 4 362 229.00 4 se: nam c_na abezpečení mmm (jen 49011.: 14004 gw 2 asc mnm : 250 mnm mna )mmammwnmamm 14004 hru-mam 12000000 12000000 - 000 i IZS-2020 ' = - ano 1._ * o.“na,Sestavil: mmmm mmm:mun$nm.nmf '
<br> Damapodpísz10.02;2021 '- _ <.>,Daunapodpix'm.02.m21
<br> Příjemce: Středočeský kraj Poskytovatel? Ministerstvo vnitra ČR Kapitola1: Ministerstvo vnitra ČR
<br> Příloha č.3 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých pruemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na programové financováni,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Vracena v průběhu
<br> Předepsané výše vratky dotace a
<br> č.akce (projektu),-.-.<.>,Skutečné čerpáno -.<.>,Skutečně použito návratné Hnanční Ukazate: EDS/SMVS "wow znak GSI“ Jedmc' k 31.12.2020 10k“ “3 WWW ...
Příloha č.11
Příloha č_ 7 k vyhlášce Č.337/2015 Sb.Příjemce: Středoces' ký kraj Kraf: Poskytovatel? Kapitola':
<br> Finanční vypořádání dotaci poskytnutým příjemcům prostřednictvím kraje ze stáhúho mzpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> ČástA.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spoluňnancované z mzpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa Předepsané výše vratky dotace & Skutečně použito návratné finanční k 31.12.2020 výpomoci pň finančním
<br> vmařádání
<br>.Vráceno v pnírběhu Čerpann roku na účet kraje
<br> k 31 12.2020
<br> &.akce (projektu).-.„,<.>.Ukazatel EDS JSMVS ucelovy znak crslo jednacr
<br> vtom: jednotlivé dotační tituly 0.00 účelové dotace ke krytí nákladů Středočeského kraje na 5312025190- kompenzaoe dopravcům ve veřejné železniční osobni 27355 STSPIS 507,1 0139400 0.00 507.107,394_00 0.00 dopravě v roce 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sestavil: lng.XXXXXXXX XXXXXXX Kcntroloval; Bc.XXXXXX XXXXXXX Datum a podpis: XX.února XXXX Datum a podpis: Dakuuenljc-podepsán ei "' ' podpisem
<br> Podeplsupm: Bcž henna Škaloud Orgaltčmce,or: deardopuaw*-_
<br> Příjemce: Středočeský kraj Kraj*:
<br> Poskytovatel?
<br> Kapitola?
<br> Pňloha &.7 k vyhlášce č_ 3671201 5 SD <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních ňnančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných fínančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků ňnančních mechanismů
<br> \: Kč na dvě desetinná místa
<br> Ukazatel
<br> č.akce (projektu) EDS/SMVS
<br> účelový znak
<br> čislo jednací
<br> Čemáno !( 31.12.2020
<br> Vráwno v průběhu roku na účet kraje
<br> Skutečně použita k 31.12.2020
<br> Předepsané výš- vra'tky dotace a návratné tínančni Výpomoci pň finančním vypořádání
<br> 4 — 1 2 3 0.00 vtom: jednotlivé dotační tituly 0.00 účelová dotace Středočeskému kr...
Příloha č.12
Příjemce: Středočeský kraj Kraj*: Středočeský kraj
<br> Poskytovatel:: Ministerstvo průmyslu a obchodu Kapitola1:
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financováni,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Dotace DVBT2
<br> Vráceno v průběhu Předepsané výše č.akce (projektu).<.>.„.<.> Čerpáno.-.Skutečně použito vratky dotace pň Ukazatel EDS/SMVS ucelovy znak císloiednacl k 31.12.2020 roku na ucet kraje k 31.12.2020 finančním vypořádání a b c d 1 2 3 4 = 1 — 2 - 3 A.1 Dotace celkem 22011 412 564,00 0,00 412 564,00 0,00 vtom: jednotlivé dotační tituly 22011 412 564,00 0,00 412 564.00 0.00-
<br> v
<br> Sestavil: Divoká Datum a podpis:
<br> ll 3 -02- 2321
<br> Kontroloval: Mgr
<br> Datum a podpis:
<br> _ PmlavKarrnelltová
<br> “% -02- 2321
Příloha č.13
Přlloha 6.3 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Příjemce: středočeský krai Poskytovatel: MŠMT Kapitola: 333
<br> Finančnl vypořádání dotací a návrainých financnich výpomoci poakyinuiy'ch pfijamcům přímo za statniho mzpočiu nebo siáfnlch finančních aktiv
<br> část A.Financni vypořádání dotaci a návratných finančních výpomoci : výjimkou dotaci na programové financováni.na projekty výzkumu.vývoje a inovaci a na projekty spoiunnancované : rozpočfu Evropské unie a z prosiřadků ňnancnioh mechanismu
<br> v Kč na dvě dosah:-má 'misia
<br> Předepsané vyše.vratky dotace a Uk za.' íš.akce (projeklu) účelový číaio šSkufečně čerpáno V332; $$$" Skutečně použilo náv[a!né finanční a * EDS/SMVS znak jednani k 31.12.2020.k 31.12.20er vypomocl pň učet poskyiovalela finančním vyguřádání & „ c a 1 =.<.> =,4=1.—.2.-.3 <.>
<br> 21.1 Doupocoggp ' ' gamma-normou _ _.=,' „umo 19 773 na 121.119.“."."-t-.azalea—maria Dufam dvojjazyčným gymnázifm s výukou francouzštiny 33035 0.00 Excellence slřednich škol 33038 1 618 825,00 1 580 319.00 38 505.00 Podpora zavádění diagnostických náslrolů 33040 1 154 915,00 1 064 543.70 90 271.30 i\iapl'řrováni Kone-Apoo podpory mládeže na krajské 33054 0.00 UI'UW'H ' Podpora nadaných žáků základních a siřadnlch škol 33055 MB Podpora výuky plavání v ZŠ 33070 7 390 297,56 3 547 573.415 3 842 724.12 Vzdělávací programy paměťových lnsfíiucl do škol 3:11:71 az 039.10 82 039.10 0.00 vzděláváni cizinců ve školách 33075 4 560 555.00 4 340 187.00 220 318,00 Podpora nnanoování prima padagogické činnosti učitelů do nároku !=me v MS.ZŠ.SŠ a konzewatonch 330.39 27 483 7" „DO 23 647 344.32 3 836 42838 Mimořádné odměny zaměstnanců dčfaky'ch domovů za práci po dobu nouzového atavu vyhlášeného v 33050 13 836 504.00 13 836 SME) D.CD souvislosti s onemocněním covld-19 Program sociální prevence a prevence kriminality 33122 191 590,00 125 000.00! 68 590.00! Dotace pro soukromé školy 3315 950 705 199.00 950 672 607.00 32 592.00 Pmiaiciy romské komunily 33150 53.01: 58.00 0.00 Progra...
Příloha č.14
\ \ \ \ i ]
<br> Pňlohač & k vyhrášoe č.367/2015 Sb <.>
<br> Kfar: Středoéaký Poskytovatefaz Ministerstvo kumry Kapitolaf:
<br> Souhrn — Finanční vypořádání dotaci poskytnutýth příjemcům prostřednictvím kraje ze státního mečů; nebo siátních ňnarúwídw aktív
<br> čás-EA.Finanční vypořádání dotací :: návramýnh tinanůúch výpomocí s výjimkou doucí na projekty spoíuňnančované :.rozpočtu Evropské unie a z pmsťedků tinančních mechanismů _
<br> Datum a podpis: 1722021
<br> Wx
<br> _ í '.v Kč na'dvě desetinná místa Vráceno v ' Čerpáno'l Vráoeno \: průběhu roku na Vrácem v ' Předepsané výše vratky.& pmgramu _ <.>,<.>.Skutečně průběhu roku na výdajový-účet průběhu roku na Skutečně použito dotace a námé Ukazat“ Ensrsws "wow “* “s“ Jeana“ čerpána účet kwje poskylovateíe pmmový účet k 31.1-2.2020 Enanční výpomocí pa ' k 31.12 2020 anormaňvnn (pro poskyL poskytovateie tinančním vypořádání- _ infannativní) a b Ic :; 1 z: 20 ze 3 “1452534 „ _- “$: %$?- „2332303 ;" - _.<.> <.>,631359353,_- - 34001 320 000,00 10 000,00 10 000,00 310 000,00,34015 100 000,00 0.00 0.00 1 00 000,00 0,00 34017 32 000,00 0,00 0,00 32 000,00 0.00 34019 433 400.00 0.00 0.00 433 400,00 0,00 34021 1 071 000,00 0,00 0,00 1 071 000,00 (],-00 34026 1 254 420,00 330 339,00 830 339,00 454 081,00 0,00 34031 462 000,00 5 050,00 1 414,00 476 950.00 3 636.00 34053 1 596 000,00 102 544,70 85 544,70 1 492 625,30 17 830,00 34070 3 895 527,00 408 000,00 350 000,00 3 487 527,00 58 000,00 34352 14 700 000,00 0.00 0.00 14 700 000,00 0,00 34502 “1 318 300,00 0,00 0,00 1 318 300,00 34505 168 000,00 0,00 0,00 166 000.00 34506 328 000,00 14 300,00 14 300,00 313 700,00 1 318 000,00 <.>,300 301,30.\ \ Odbor kuitury a památkové péče Obor Enanční _,<,> Sestavu: Bc.-Lucie Fořtová,tel.257 280 183 “7"—.Kontrolovál: _ _ Ing.Ivana Vadkova _ Datum a podpis- 16.2.2021 __ Datum a podm: Konhoioval: Mgr.Kamane Pešatová Zodpavídá ing- řšlanka Mikulová & Daurm a podpis:
Příloha č.15
Kraj: Středočeský Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: zdravotnictví
<br> Souhrn — Finanční vypořádání dotací poskylnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze siátnEho rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Příloha č.8 k vyhlášce &.36712015 Sb <.>
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací & návratných finančních výpomocí s výjimkou dotaci na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prosáředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> OKPJ'52H 10212020)
<br> _ vráceno v Cerpáno! Vráceno v průběhu roku na Vráceno v Předepsané výše vratky č.programu.-,<.>.<.>.Skutečně průběhu roku na výdajový účet pníiběhu roku na Skutečně použito dotace & návratné “kazeta EDS/SMVS “cem“ Z"“ “310 Jedna“ čerpáno účet kraje poskytovatele pajmový účet !( 31.12.2020 finanční výpomoci pň k 31.12.2020 (informativní) (pro poskyt.poskytovatele iinančnim vypořádání informativnn _ _ _ _ 4 a b c d 1 za 22b 20 3 4 _ 1 Zb 201 33 4 = '! - 2c - 3 ' A.1 Dotace celkem 35013 154 013 520,00 0,00 0,00 0,00 145 900 322,00 10 104 204,00 veřejné rozpočty územní úrovně Finanoováni pňpravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a knzovýcrh situací podie zákona č.37412011 30 <.>,35018 MZDR 15912020 2 000 000,00 0 00 0 00 D 00 2 000 000.00 0,00 0 zdravotnické zácriranné Síužbě.ve znění pozdějších MZDR 15912020 8 161 410,00 ' ' ' 8 161 410,00 0,00 předpisů ( Rozhodnutí č.OKP/121110212020 a č.OKPI25H 10212020) Odměna pro zaměstnance Zdravotnické záchranné.Služby Satředočeského krag'e (Rozhodnutí Č.35018 512213254“ 0,2020— 148 889 266,00 0,00 0,00 0,00 130 785 062,00 18 104 204,00 OKPJ'391'11021'2020) [Epidemie COViD-19 - odběrové týmy poskytovatele MZDR 2501612020- zdravotního záchranné služby kraie (Rozhodnutí č.35018 11IOKP 4 962 850,00 0,00 0,00 0,00 4 962 850,00 0,00
<br> Sestavil: Jitka Kmmphanziová
<br> Datum a podpis: 15.2.2021
<br> Kontroloval: XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> vedoucí Odbom zdravomíclvi,pověřená zastupov...
Příloha č.16
Pflřohe !.3 k mrac- :.35712015 Shi
<br> FFiLemw: cznea - Shame-aký m|.hmmm: Runnin': MFĚR - ws
<br> Financni vypořádánl dataci : návmlnýuh ňnančnlch výpumocř ponkymmých přijnmcům přímo za státníka ralpočtu nebo mwminznčnlch aktiv
<br> Čin &.Frnnnčnl waai'ádánl dulanr a "Ewa-mých iínanřnlch nipnmncl : vújlmknu datací nu programové financováni) na gmjnktv výukumm vírvnfo a inovací a na projekw spuluItnancuuaná : rnzpnčm Evrnpské unie a 1 prostředků Hnmčnfch mechanismů
<br> vratky domcoa Skal-BHB poullln návratné finanční >< 31„ 12,ma výpomoc.! pH Eninčulm
<br> Skutečná čerpáno ““""“ “ ““T“
<br> ruku na ““Jimmy k :!1711 2020 úča! poskytovatele
<br> b.akce (pmjlktu)
<br> agamy; DMM znak čísla jednani
<br> 1 auta:: ceilem ? 652
<br> 95273 1781202011201'5 zgůuabona vybranými gama
<br> 95278.wsrzmmml-a
<br> spatření ' pl 95035
<br> 98278
<br> 98278 MF-GUZM'JGÉW 2m.: Mr'ngm' "“má 95275 MF-G11OJ202011201-3 95275 Mszorzozunzm-s 98275 do zastupvmhitw abc! - mamky.Bohéma.Burm 58275 4562332011201-3
<br> chráněnými 93273 :
<br> muy způsobena 93275 1! 88276 -9029i?0230f12014 způsobená vybranými 95273 95278 chráněnými 95275
<br> [hu-ca pavndnn.95022
<br> 93278 wemazm 2018
<br> mam 95278 MF-B?59!2(Y2DHÉD1-a vybraným! sam MF-11an20201120i13
<br> vybranými mam chránlnýml 95275 mp_„ecamzwumva
<br> 98278 MF-1TOBGF202WĚZOFS 99278 MF-17054I2020ň20l-3 ikody zpumbcná vybraani mam nhráninými 95278 MF—talsztzozmzmva
<br> 93278 VHF-2081 meamzm-a
<br> 98273 MF-ZOBSOIŽGZW12G1-3
<br> iksd! způivbeni 93275 MF-21136fzam12m-G
<br> do US Banán: Piňamenlu ČR i do zastupitelstev krajů 98193
<br> cm něnými 952.7!
<br> NŠ Midi ““When“ 88278 QEBTWZGH 201 43
<br> 98215 3
<br> zpua nbsna vybranými 95275
<br> 98278 98278 Nnhrida Hody :.půsnbsna 95215 93278 -3 škody způsobnná vybranýml 44578420201'1201-3 -3 -:1 dn u: Senát: Pana-mnm l dn 56 vyhnmýml Mášu _m.mwznzonzmq 107 421
<br> azanmonzm—a s?
<br> lenná fin-něm výpomoci 91mm
<br> Dolu-1 nivrltnú Main! výpomoci nemam [A.1 +A.2) “ :12 507
<br> Sumv'vi.WL:...
Příloha č.17
Ministerstvo financí,Letenská 15,118 10,Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
<br> Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788
<br>
<br> MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola
<br>
<br>
PID: MFCRBXGKFM
<br> Č.j.: MF-18172/2020/1701-27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Středočeského kraje za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření strana 2 / 33
<br>
Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření
<br> Ustanovení
<br> zákona
č.420/2004
<br> Sb <.>
Předmět přezkoumání Výsledek přezkoumání
<br> § 2 odst.1
písm.a)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <,>
týkajících se rozpočtových prostředků C
<br> § 2 odst.1
písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů A
§ 2 odst.1
písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku A
<br> § 2 odst.1
písm.d)
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více
územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
<br> A
<br> § 2 odst.1
písm.e)
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních
předpisů o účetnictví C
<br> § 2 odst.1
písm.f)
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> A
<br> § 2 odst.1
písm.g)
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným
rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> A
<br> § 2 odst.2
písm.a)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního
celku A
<br> § 2 odst.2
písm.b)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří
územní celek A
<br> § 2 odst.2
písm.c)
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle
zvláštního právního předpisu
<br> A
<br> § 2 odst.2
písm.d) s...
Příloha č.18
Příloha A k č.j.MF—18172/2020/1701-27
<br> Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých1 pří přezkoumání hospodaření
<br> Středočeského kraje za rok 2020
<br> Druh písemnostl
<br> Popis písemnosti
<br> Bankovní výpisy
<br> Dohoda o vypořádání závazků,dohoda o narovnání
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> ip; _0< _O< pt
<br> | o.ogio:.; & nclOc
<br> č.48 ze dne 9.3.2020,č.69 ze dne 7.4.2020,č.89 z 11.5.2020,č.109 ze dne 8.6.2020,0.132 ze dne 10.7.2020,č.160 ze dne 19.8.2020,č.170 ze dne 2.9.2020,č.192 ze dne 5.10.2020,č.204 ze dne 21.10.20200.45 ze dne 4.3.2020,č.62 ze dne27.3.2020,0 “.106 zedne 3 6.2020,0 " 111 ze dne10 6.2020 č.41 ze dne 27.2.2020,č.62 ze dne 27 3.20200.81 ze dne 27.4 2020,č.106 ze ; dne 3.6.2020,č.43 ze dne 3.3.2021,č.161 ze dne 20.8.2020,0189 ze dne 30.9.2020,č 17 ze dne 24.1.2020,c.130 ze dne 8.7.2020,č.30 ze dne 12.2.2020 z účtu 4440009090/6000
<br> 143 ze dne 27.7.2020,č.189 ze dne 30.9.2020,č.206 ze dne 23.10.2020,215 ze dne 6.11.2020 a č.246 ze dne 22.12.2020 z účtu 4440009090/6000
<br> 151 ze dne 6.s.2020 č.178 “ze dne 14.9.2020,2_1_Qz_e dne 30._10.202030 249 ze dne 29.12.20202účtu 4440009090/6000
<br> 2956.: _dn_e_1_2 2._2021 _z_ účtu 94— 5202811110110 _ _ _ _ __ 20 ze dne 28.2.2020,č 23 ze dne 2.3.2020,č.57 ze dne 21.7.2020,č.58 ze ne 22.7.2020,0.61 ze dne 27 7.2020,č.71 ze dne 17.9.2020,č.68 ze dne 0.9.2020,c.74 ze dne1.10.20202 účtu 115- 8521400217/0100
<br> 2.45 ze dne 21 12.2020 z účtu 4440009090/6000
<br> 8.7 ze dne 31.8.2020,0.151 ze dne 1.12.2020,0.135 ze dne 2.11.2020,<.> 111 ze dne 2.10.2020 z účtu 123-730170247/0100
<br> dohody o vypořádání závazků č.S—8223/KHTl2020 (schválená Radou kraje usnesením č.040-08l2021lRK ze dne 18.2.2021),č.S-8505/SOCI2020 (schválená Radou kraje usnesením č.097-87/2020/RK ze dne 17.12.2020),č.S-1158/MJT/2021 (schválená Radou kraje usnesením č.062-12/2021/RK ze dne 11.3.2021)
<br> - dohody o narovnání č.S-1048/KUL/2021 <,>
<br> S-1047/KUL12021 <,>
<br> č.20.S-1045/KUL/2021 (schválené usne...

Načteno

edesky.cz/d/4705950

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná zakázka   Stavby   Jednání zastupitelstva   EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   EIA   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz