« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 192470-2021 Sdělení informace o povolení prodloužení splaškové kanalizace, kú Říčany, p.č. 226/9....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

192470-2021-Sdeleni-informace-o-povoleni-stavby-prodlouzeni-splaskove-kanalizace-v-k-u-Ricany-na-poz-parc-c-226-9-226-12-226-13-226-15-236.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-160546/2021-Do
<br> 192470/2021-MURI/OVÚ/00394
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sarka.doudova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 10.6.2021
<br>
<br> Občanské sdružení Fialka,a.s <.>
<br> Sídlo: Mánesova 1087/7,Říčany 251 01,IČO 27044131
<br>
<br> SDĚLENÍ informace dle § 115 odst.6 zákona č.254/2001 Sb <.>
<br> Městský úřad v Říčanech,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad,jako vodoprávní úřad příslušný podle
<br> ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a podle § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),a jako místně příslušný správní
<br> orgán podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v souladu s ust.§ 115 odst.6 vodního
<br> zákona informuje občanské sdružení,že dne 21.4.2021 bylo zahájeno vodoprávní řízení podle ust.§ 15 odst.1
<br> vodního zákona o povolení stavby prodloužení splaškové kanalizace na pozemcích parc.č.226/9,226/12 <,>
<br> 226/13,226/15,236 v k.ú.Říčany u Prahy <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> V souladu s ust.§ 115 odst.6 a odst.7 vodního zákona je občanské sdružení,jehož cílem je podle jeho stanov
<br> ochrana životního prostředí,oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle
<br> tohoto zákona,pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá.Občanské sdružení má postavení účastníka
<br> řízení vedeného podle tohoto zákona,jestliže písemně požádá o postavení účastníka řízení do 8 dnů ode dne
<br> sdělení informace o zahájeném řízení.Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího
<br> písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem
<br> umožňujícím dá...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz