« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - United Islands of Prague_uzavírky PKD-79638/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

United Islands of Prague_uzavírky PKD-79638/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Oddělení si lničního správního úřadu *MHMPXPG68L54* MHMPXPG68L54 Ostrovy s.r.o.Slunná 541/27 162 00 Praha 6 IČ: 27232948 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: XXXXX XXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Kf Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 586248/2021PKD 3.6.2021 Opatření obecné povahy Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 28.4.2021 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 124744-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 18.5.2021 vydává podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích v MČ Praha 1 a 5 z důvodu konání akce United Islands od Prague,v rámci níž dojde k uzavírkám komunikací most Legií,Vítězná,Janáčkovo nábřeží,Petřínská v sobotu 26.6.2021 od 6:00 do 24:00 h dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci: 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu se situacemi dopravního značení připojenými v příloze,TP 66 ...

Načteno

edesky.cz/d/4705651

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz