« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Švehlova - most B 062 PKD-79713/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Švehlova - most B 062 PKD-79713/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPG7ARSK*
MHMPXPG7ARSK
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 49/789
150 00 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
1.6.2021 XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-822215/2021/O4/Vz Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 782402/2021PKD 8.6.2021
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní úřad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“) a podle § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě posouzení žádosti adresáta
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Švehlova v Praze ze dne
1.6.2021 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m <.>
Prahy,odbor služby dopravní policie
<br> vydává
podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
v ulici Švehlova v úseku cca 35 m na mostě B 062 přes Měcholupský potok v termínu
16.6.2021 – 15.8.2021 podle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4705616

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz