« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Švehlova, Průběžná PKD-79711/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Švehlova, Průběžná PKD-79711/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPG79UCK*
MHMPXPG79UCK
<br>
<br>
<br>
<br> Metrostav a.s <.>
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 00014915
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-821352/2021/O4/Vz Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 565871/2021PKD 8.6.2021
<br>
<br> Opatření obecné povahy
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah jako příslušný správní úřad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě posouzení žádosti adresáta
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Průběžná,Švehlova a
dalších pozemních komunikacích v Praze 10 ze dne 26.4.2021,doplněné dne 1.6.2021 a po
projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor
služby dopravní policie
<br> vydává
podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“) <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
v ulici Průběžná,Švehlova a na dalších komunikacích v Praze z důvodu provádění stavebních
prací v rámci akce „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.nádraží“ podle
přiložené do...

Načteno

edesky.cz/d/4705615

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz