« Najít podobné dokumenty

Město Hlučín - Rozhodnutí - schválení - Obnova tůní a revitalizace mokřadů Kozmické louky - pozorovatelna 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlučín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí .pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN
<br> odbor výstavby Mírové náměstí 24/23,748 01 Hlučín
<br> SŘIS.ZN.: 14827/2021/OV/T C _ č.<.> /.; HLUC/31600/2021/OV/Tc VYŘIZUJE: Tchurzová [— _l TEL.: 595020251 E-MAIL: tchurzova©hlucin.cz lng.XXXXX XXXXX Horní schody XXXX/X XXX XX Opava DATUM: X.X.2021 L_ A VYPRAVENO DNE:
<br> ROZHODNUTÍ
<br>._ Výroková část:
<br> Městský úřad Hlučín,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c/ zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 25.3.2021 podal
<br> lng.XXXXX XXXXX,Horní schody XXXX/X,XXX XX,Opava,„ kterého zastupuje J&J STUDIO INZENYRSKE SITE s.r.o <.>,ICO 26864169,Chelčického
<br> 611/27,747 05 Opava (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> Podle 5 94p odst.1 stavebního zákona a 5 133 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr
<br> na stavbu: Obnova tůní a revitalizace mokřadů Kozmické louky - pozorovatelna 3
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1546/7 (trvalý travní porost) v katastrálním území Kozmice <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Stavba pozorovatelny bude umístěna na části pozemku parc.č.1546/7 v katastrálním území Kozmice.Od hranice s pozemkem parc.č.1895/1 v katastrálním území Kozmice vzdálena 6,0 m a od hranice s pozemkem parc.č.1804 v katastrálním území Kozmice bude vzdálena 23,5 m.Jedná se o dřevěnou stavbu o rozměrech 2,0 x 2,0 rn a výšky v hřebeni 5,7 rn,kotvenou do betonových patek,přístupnou venkovním ocelovým schodištěm <.>
<br> Objekt nebude napojen na inženýrské sítě a srážkové vody ze střechy objektu budou utráceny zasakováním na okolní zatravněnou plochu <.>
<br> Č.j.HLUC/31600/2021/OV/Tc str.2
<br> Stanoví podmínky pro umístění stavby:
<br> 1.Stavba...

Načteno

edesky.cz/d/4705526

Meta

Stavební informace   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlučín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz