« Najít podobné dokumenty

Praha 13 - Nová RS 4190 ATÚ - etapa 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 13.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-19617.pdf
Městská část Praha 13
Úřad městské části
<br> Odbor stavební
oddělení povolování a umísťování staveb
Sluneční náměstí 2580/13,158 00 Praha 5
<br>
SPIS.ZN.: OUR 19617/2021/HL
<br> Č.J.: P13-26290/2021
ARCHIV :
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> hladkyl@prahaXX.cz
<br>
<br>
V Praze 2.6.2021
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 13,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13,odst.1,písm <.>
<br> c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 32 odst.1 zákona o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.a
<br> vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších změn a
<br> doplňků,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
<br> umístění stavby nazvané:
<br> „Nová RS 4190 ATÚ - etapa 2“
<br> Praha 5,Stodůlky,K Zahrádkám
<br> (dále jen "stavba") kterou dne 19.4.2021 podala
<br> PREdistribuce,a.s <.>,IČO 27376516,Svornosti 3199/19a,150 00 Praha 5 <,>
<br> kterou zastupuje Ing.XXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Mezcestí II XXX,XXX XX Chrášťany
<br> (dále jen "žadatel")
<br>
<br> Na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
<br> o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů,toto
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1569/20 (ostatní plocha),parc.č.1569/28 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.1569/78 (ostatní plocha),parc.č.1569/81 (ostatní plocha),parc.č.1569/286 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 2072/4 (ostatní plocha),parc.č.2072/8 (ostatní plocha),parc.č.2109/1 (ostatní plocha),parc.č.2245/17
<br> (ostatní plocha) v katastrálním území Stodůlky <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťo...
katastralni_situace_C2.pdf
Í 2 3 Lt ! 6 i 7 8 9 ! /_———J L\ | K 2 320 A bD/Tz 2735 \\ ano/nc \ \t \ \ —t_______J———L_ : \ t\ i & R ? Z '“ l _— tsao/mf 1559/1- | 8831/ Ž ; ? WZZ | 1 : f Í EW ( 1569/57 ; tou/142 ? Í Š 23 1555/1 | ] ; W 3 : 1-4“ Ž Ž 8 5715 205 \ | 15%“ i 1 t 2 í \ I | : t z I \ % Í : i,ž [ č 3124/34 Ešš/n Ž Ž 1 l „„ 324 55 ' tsm/oa %L ' i t 3 118/1405,',<.> ?,<,> ) | '“ “.ws.i % BEZBARÍEROVE MISTO PRO PRECHAZENt í — ; (PROVEDENÍ DLE DS TSK),ZELENÝ PÁS BEZBARÍÉROVE MÍSTO PRO 2 mm „s $ r NAHRAZEN ZPEVNĚNOU PLOCHOU CHODNÍKU PŘECHÁZENÍ (PROVEDENÍ DLE OS TSK) [ W *“ _J L ___1 | 1,v <.>,HDPE CHRANICKA ZAIZOLOVANA A 150/140 \ ' _ 514 31 „W _ Jr "' UKONCENA V ZEMI “ ARMÁD | O 161 3124/62 ' 1569/14,F: 4/63 — NOVA SPOJKA VN tou/zas NOVA SPOJKA VN [;;/; WWÉWČÚ ' “ »." —————— „,_„ _„ „.5430 A,gf.» ' \15" 7 H * H 31474 3114/17 1539/72 * <.>,/ )( 3134/53 4550,| 2x NOVY KABEL VN v/ —_ „ „N 8 „i,„ 1x NOVY KABEL VN __ L___ 1x NOVÁ HDPE CHRÁNIČKA % ***/\“— ) VYMENA VE STAVAJICÍ TRASE “ &* * * “"/7“ / ; „ ARMÁDY “ 24 Z ! olga/Ja _“L\ „,\ N \ 2245/3 Í ' tsm/19 / 7 „„ \“ \.&gt;; jaa/1 „ _ NOVÁ SPOJKA VN _ _ _ _ \ ___ uses/v / Www/z “'““— „„S ití“ __ maš" : '- W— — —— » z 5 z „ *“ * "" _._ z \ < 222102 ' Glam-Í 2// V'? / _ 4% 3.300 * 1x NOVY KABEL VN,_ : 2 NOVÝ KABEL VN /„ ;? VÝMĚNA VE STÁVAJÍCÍ TRASE 1 i ': X,<,>.í ' Íx NOVA HDPE CHRANICKA „„ f/ 400 „.A m <.>,<.>,<,> ť ' 4 2103 2105/1 1 13 : ť/ 312 /st __ 2097/1 a 45 2107/1 ! T "/“ ' /(./ t_— - 2105 _ z l (k ' t _,„ 2x NOVY KABEL VN : * | _),<.> „: _ ý" _ _ VYMENA VE STAVAJÍCI TRASE „ _ ! W= ! a — „ — 3 A 2072/3 “ ' — N'— -» “.'.<.> — ÉHŠVW" *““M—s-s-„L— _ „ ? x *'V _ b\r.\ 2072/5 2072,' ' ! z:! /.„(čím/2 „; NOVA SPOJKA NN _É.' '*—' >i\ttx NOVÝ KABEL VN LEGENDA _ z „„ 1x NOVÁ HDPE CHRÁNIČKA _ 5/15 zon/4 1x NOVÝ KABEL NN _ "'"" '"" NOVĚ KABELY VN - NOVÁ TRASA 3“— ý____1 _ ' — <— - » — NOVĚ KABELY VN - STÁVAJÍCÍ TRASA _m 4 _ — „_ —- NOVÉ KABELY NN - NOVÁ TRASA \.: o v ; RS 1.190 W - —— ___ NOVA HDPE CHRANÍCKA - NOVA TRASA — - NOVE SPOJKY — zm OCHRA...

Načteno

edesky.cz/d/4705517

Meta

Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 13      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz