« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - 2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotace - Českokrumlovský plavecký klub

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPORT2_-11-21_SMLOUVA_-_Ceskokrumlovsky_plavecky_klub.pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
č.ú.221241/0100
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Českokrumlovský plavecký klub
zastoupený PaedDr.Františkem Skřičilem,předsedou
Fialková 225
381 01 Český Krumlov
IČ: 60084685
č.ú.: 74744213/5500
(dále jen příjemce)
<br> a
<br> PRO-SPORT ČK o.p.s <.>
zastoupený Martinem Tomkou,ředitelem o.p.s <.>
Fialková 225
381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521
č.ú.: 712083123/0300
(dále jen pronajímatel)
<br>
<br>
<br> I.Účel smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory příjemci na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s projektem: z opatření č.3.2 – na nájemné v souladu s žádostí příjemce a
usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č.0027/ZM4/2021 ze dne 27.5.2021
ve výši 89.550 Kč,slovy osmdesát devět tisíc pět set padesát korun českých.Finanční
prostředky budou převedeny na účet pronajímatele po podpisu této smlouvy.Příjemce je
povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky uvedené v Programu podpory města
Český Krumlov.(Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
<br>
II.Použití finanční podpory
1) Finanční prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na
<br> úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem
projektu,který je součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
<br>
2) Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města Český Krumlov (dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> III.Povinnosti příjemce
<br> 1) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů
souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely
dodržování této smlouvy <.>
<br>
2) Pronajímatel je povinen předložit poskytovateli ...

Načteno

edesky.cz/d/4705502


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz