« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - 2021-SPORT-Smlouva o poskytnutí dotace SMLOUVA - HC Slavoj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SPORT2_-2-21_SMLOUVA_-_HC_Slavoj.pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
č.ú.221241/0100
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> HC XXXXXX XXXXX Krumlov,z.s <.>
zastoupený Mgr.Karlem Kašákem – předsedou
Chvalšinská 224
381 01 Český Krumlov
IČ: 15789543
č.ú.: 7100000261/8040
(dále jen příjemce)
<br> a
<br> PRO-SPORT ČK o.p.s <.>
zastoupený Martinem Tomkou,ředitelem o.p.s <.>
Fialková 225
381 01 Český Krumlov
IČ: 46621521
č.ú.: 712083123/0300
(dále jen pronajímatel)
<br>
<br>
<br> I.Účel smlouvy
Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory příjemci na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s projektem: z opatření č.3.2 – na nájemné v souladu s žádostí příjemce a
usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č.0027/ZM4/2021 ze dne 27.5.2021
ve výši 1.421.100 Kč,slovy jeden milion čtyři sta dvacet jedna tisíc jedno sto korun českých <.>
Finanční prostředky budou převedeny na účet pronajímatele po podpisu této smlouvy <.>
Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky uvedené v Programu podpory
města Český Krumlov.(Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
<br>
<br> II.Použití finanční podpory
1) Finanční prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na
<br> úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem
projektu,který je součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
<br>
2) Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací
z rozpočtu města Český Krumlov (dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace) <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br> III.Povinnosti příjemce
<br> 1) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů
souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely
dodržování této smlouvy <.>
<br>
2) Pronajímatel je povine...

Načteno

edesky.cz/d/4705501


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz