« Najít podobné dokumenty

Město Jeseník - Stanovení přechodné úpravy provozu - Jesenická 10.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jeseník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

export2udfile1-16233137590phpnnsgst.pdf
Bc.Ji XXXXX Bc.Jiří Tomanem:) XX:XX :XX zuzanusr'
<br> Signer.Slgner:.cN=Bch CN=Bp.J| Toman
<br> " Jesenická dama: mam
<br> „ M: 00 Uzavírka: 19:00 - %
<br> DZ č.8243 2ks č.5243: 2ks
<br> č.8122 14ks
<br> -."He,A.<.> | -.-- '— w ' " - 5 49-233 L'DSCLHHÁQCNÁ Mis.sa,-\ :?:—J * či ha stana-vifm: -.- „ +.“\ k.:,<.>.-.<.> '- \:__.\„_ <.>,-;/ hra,:sk.lednu-„„.„.- - -.“' 9- „._l
<br> : ///L.WFL—-
<br> ___—;.<.>.<.>._.<.> _„ ___-__.<.>
export2udfile0-16233137590phpyfbsj0.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍKOdbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�
Č�.j.: MJ/31690/2021Spis.zn.: MJ/22833/2021/08/ODSH/TOM Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 9.6.2021
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozuMe�Ú2 Jesení�k,odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le XXX „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�podle § XXX odst.X) za�kona č�.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a o zme�na� čhne�ktery�čh za�konu:,ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu: (da� le XXX „za�kon o provozu na pozemní�čhkomunikačí�čh“) obdrz�el dne XX.X.2021 z�a�dost pra�vničke� osoby Na Smrťa�ku z.s <.>,Nerudova 1399/23a,790 01 Jesení�k,IČ� : 22883690 o vyda� ní� stanovení� pr�ečhodne� u� pravy provozu na mí�stní� komunikačeMasarykovo na�m <.>,S�kolní�,O.Br�eziny,Vodní�,Komenske�ho,Gogolova,sil.III/45319 ul.28.r�í�jna a na�m.Svobody,vs�e k.u�.Jesení�k,pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení� pr�i kona�ní� sportovní� akče „Jesenička�Desí�tka" – be�z�ečky� za�vod“ podle ustanovení� § 61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čh komunikačí�čhv termí�nu 19.6.2021 (18:00 - 21:00 hod.) - Masarykovo na�m <.>,19:00 -21: 00 – ostatní� komunikače.K z�a�dosti bylo doloz�eno souhlasne� stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k,č�.j.KRPM –49289 - 1/Č�J – 2020 – 141106 ze dne 24.5.2021.Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní�znač�ek a zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.Spra�vní� orga� n na za�klade� z�a� dosti,projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst.3za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikače Masarykovo na�m <.>,S�kolní�,O.Br�eziny,Vodní�,Komenske�ho,Gogolova,sil.III/45319 ul.28.r�í�jna a na�m.Svobody,vs�e k.u�.Jesení�k,v souladu s § 77odst.1 pí�sm.č) a odst.5 za�kona č�.361/2000 Sb a vyhla� s�kou 294/2015 Sb <.>,kterou se prova�dí� pravidlaprovozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava ...

Načteno

edesky.cz/d/4705500

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jeseník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz