« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - Ladův kraj - Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ladův kraj - příloha 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 005211/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_090543/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso LADÚV KRAJ IČ: 70899088 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Ladův kraj za rok 2020 bylo zahájeno dne 22.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 27.10.2020
<br> ' 27.04.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25 5/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Masarykovo nám.83 251 01 Ríčaný
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - předseda svazku obcí
<br> Tomáš F rýdl - účetní
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX - manažerka
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX - tajemnice svazku obcí
<br> Pověření kpřezkoumání podle & 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,© 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.?; 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostře...
Ladův kraj - příloha 1. Plnění rozpočtu k 31.12.2020.pdf
Ladův kraj,svazek obcí
IČO 70899088,Masarykovo nám.83,251 01 Říčany
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2020
<br> rozpočtová skladba text schválený r.upravený r.čerpání k 31.12.rozdíl uprav.r.- čerp <.>
<br> XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy
<br> XXXX Vstupní a členské příspěvky 1 638 545,00 1 638 545,00 1 620 780,00 17 765,00
<br> 2141 2133 Příjmy z pronájmu 500,00 500,00 3 835,00 -3 335,00
<br> 2141 2321 Příjmy z darů 1 000,00 1 000,00 12 050,00 -11 050,00
<br> 2141 2324 12 1 Příspěvek od SMO na projekt "Posilování administrativní kapacity obcí" 153 000,00 153 000,00 227 754,00 -74 754,00
<br> Rozpočtové příjmy celkem 1 793 045,00 1 793 045,00 1 864 419,00 -71 374,00
<br> Rozpočtové výdaje
<br> 2141 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 20 000,00 110 000,00 78 484,00 31 516,00
<br> 2141 5038 Zákonné pojištění 3 000,00 3 000,00 2 060,81 939,19
<br> 2141 5041 Užití duševního vlastnictví 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
<br> Platy a podobné a související výdaje - závazný ukazatel č.1 38 000,00 128 000,00 95 544,81 32 455,19
<br> 2141 5137 Drobný dlouhodobý majetek 50 000,00 8 000,00 3 087,00 4 913,00
<br> 2141 5138 Nákup zboží 0,00 59 774,00 59 774,00 0,00
<br> 2141 5139 Nákup materiálu 50 000,00 27 529,00 25 773,00 1 756,00
<br> 2141 5161 Poštovné 1 000,00 3 252,00 3 159,00 93,00
<br> 2141 5162 Poplatky za telefon 7 000,00 9 184,00 9 183,13 0,87
<br> 2141 5164 Pronájem prostor 85 000,00 85 000,00 80 000,00 5 000,00
<br> 2141 5167 Školení 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00
<br> 2141 5169 Ostatní služby 90 000,00 141 790,00 117 638,00 24 152,00
<br> 2141 5169 1 Internetové stránky ( správa) a podpora softwaru 10 000,00 10 000,00 2 420,00 7 580,00
<br> 2141 5169 2 Vedení účetnictví 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00
<br> 2141 5169 3 Ladovské hody 5 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
<br> 2141 5139 4 Čistý Ladův kraj - materiál 18 000,00 16 000,00 15 306,50 693,50
<br> 2141 5169 4 Čistý Ladův kraj - služby 40 000,00 15 000,00 6 915,41 8 084,59
<br> 2141 5169 5 Krajinou barona Ringhof...
Ladův kraj - Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2020.pdf
L A D Ů V K R A J
svazek obcí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ
<br> ZA ROK 2020
(užší verze na úřední desky členských obcí)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
1.Plnění rozpočtu svazku obcí k 31.12.2020 s komentářem
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: XXXXX XXXXX,odbor finanční MěÚ v Říčanech
<br>
<br>
<br>
V Říčanech dne 19.5.2021
<br>
<br>
<br> Kompletní závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí a
jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele.Dále je závěrečný účet
zveřejněn v užším rozsahu na úředních deskách členských obcí až do jeho
schválení <.>
<br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do
28.6.2021 nebo ústně na zasedání valné hromady dne 29.6.2021,kde bude
závěrečný účet projednáván <.>
<br>
Vyvěšeno: Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejnění trvá do schválení závěrečného účtu <.>

Načteno

edesky.cz/d/4705418

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz