« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - 2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - DD H.Planá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOC1-14-21_SMLOUVA_-_DD_H.Plana.doc
Smlouva o poskytnutí dotace
Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
<br> zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
<br> 381 01 Český Krumlov
<br> IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> č.ú.221241/0100
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Domov důchodců Horní Planá
<br> zastoupený Ing.Bc.Renatou Březinovou,ředitelkou domova
Komenského 6,382 26 Horní Planá
IČ: 00665746
č.ú.: 170156286/0300 ČSOB
<br> (dále jen příjemce)
<br> I.Účel smlouvy
<br> Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory příjemci na úhradu neinvestičních nákladů spojených s projektem „Podpora udržení kvality poskytované služby DD H.Planá“ v souladu s žádostí příjemce a usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č. 0027/ZM4/2021 ze dne 27.5.2021 ve výši 80.000 Kč,slovy osmdesát tisíc korun českých.Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce po podpisu této smlouvy.Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky uvedené v Programu podpory města Český Krumlov.(Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
II.Použití finanční podpory
1) Finanční prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem projektu,který je součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
2) Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace) <.>
<br> III.Povinnosti příjemce
1) Příjemce dotace je povinen zajistit spolufinancování projektu v minimální výši 70 %
z celkových nákladů na projekt <.>
2) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely dodržování této smlouvy <.>
3) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu projektu,a to do 28.2.2022.Vyúčtován...

Načteno

edesky.cz/d/4704003


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz