« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - 2021-SOCIAL-Smlouva o poskytnutí dotace - Hospic sv.JN - Hospicová péče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SOC1-11-21_SMLOUVA_-_Hospic_sv.JN_-_Hospicova_pece.doc
Smlouva o poskytnutí dotace
Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
<br> zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
Náměstí Svornosti 1
<br> 381 01 Český Krumlov
<br> IČ: 245836,DIČ: CZ00245836
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> č.ú.221241/0100
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Hospic sv.XXXX N.Neumanna,o.p.s <.>
<br> Zastoupená PhDr.Robertem Hunešem,ředitelem
Prachatice,38301,Prachatice I,Neumannova 144
<br> IČ: 70853517
č.ú.: 171 157 619/0600,Moneta Money Bank,a.s <.>
(dále jen příjemce)
<br> I.Účel smlouvy
<br> Účelem smlouvy je poskytnutí finanční podpory příjemci na úhradu neinvestičních nákladů spojených s projektem „Smrti netřeba se bát,dokud hospic může péči dát“- hospicová péče pro občany v roce 2021 v souladu s žádostí příjemce a usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov č. 0027/ZM4/2021 ze dne 27.5.2021 ve výši 60.000 Kč,slovy šedesát tisíc korun českých.Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce po podpisu této smlouvy.Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky uvedené v Programu podpory města Český Krumlov.(Dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace.)
II.Použití finanční podpory
<br> 1) Finanční prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na úhradu neinvestičních nákladů souvisejících s projektem v souladu s rozpočtem projektu,který je součástí žádosti,a to pouze po dobu trvání tohoto projektu <.>
2) Příjemce je povinen dodržovat podmínky uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dokument je dostupný na www.ckrumlov.cz/dotace) <.>
<br> III.Povinnosti příjemce
1) Příjemce dotace je povinen zajistit spolufinancování projektu v minimální výši 70 %
z celkových nákladů na projekt <.>
2) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely dodržování této smlouvy <.>
3) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúč...

Načteno

edesky.cz/d/4704002


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz