« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. BI/06/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-06-09 - VV - MČBT - OST- Dial Tel
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/2092/2021/Mih
<br> MČBT/3953/2021
<br> V Brně dne: 2.6.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> Dial Telecom,a.s <.>
<br> Křižíkova č.p.237/36a
<br> 186 00 Praha
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> č.BI/06/2021
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle § 2e odst.1 zákona č.416/2009
<br> Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní,energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
<br> komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o urychlení výstavby") v územním řízení
<br> posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
<br> (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 23.3.2021 podala společnost
<br> Dial Telecom,a.s <.>,IČ 281 75492,Křižíkova č.p.237/36a,186 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje společnost BOHEMIATEL,s.r.o <.>,paní XXXXX XXXXXXX,IČ XXX XX XXX <,>
<br> Libušská č.p.27/210,142 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> žadatelem nazvané
<br> "Optické propojení Dial Telecom,a.s.: Brno 2021 - Brn.Ivanovice,Kaštanová"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1186/12 (ostatní plocha),parc.č.1187/3 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.1191 (ostatní plocha),parc.č.1247 (ostatní plocha),parc.č.1252 (zastavěná plocha a nádvoří),p...
2021-06-09 - VV - MČBT - OST- Dial Tel.-situace
G.MBA/2
<br> “ G— H 35/5 \.v NBÚ—f
<br> NIE/2
<br> 1407/2 1405/1._ _
<br> ' :5r9
<br> * % Napojení na stávající sít'
<br>,<.> r' ©
<br> A.v podvrt 25m ' A PE “U
<br> \ MS?/F
<br> Q
<br> 45/ !253/5
<br> 5199
<br> 139 ]
<br> „,<.>
<br> O.LESS/l
<br> 0.nám
<br> _.____\„„___ <.>,<.> <,>
<br> ( tak
<br> o.0an »
<br> 387
<br> onomdcd
<br> líh/:
<br> 572/1
<br> ',<.> ) BNV
<br> 1252
<br> 871/5
<br> „PJ/l
<br> U 3—51!
<br> 575/3
<br>._) IJ 76/2
<br> \ \ : 875/1 | |
<br> 1377/4
<br> unu
<br> „Jef-\ \ : o Qono _
<br> um./!$
<br> k.ú.BRNĚNSKÉ IVANOVICE
<br> 564/2!
<br> !364 z 4
<br> mame 552/5! 4 “'A-"MF usa/9." '“ 1.154! s
<br> <> ",\ ' _,;," um ! :* <.>
<br> BEZ/ZU
<br> 40" \\0 lJ52/2I <.>
<br> 125 W ' J 1154/2 :
<br> _ Legenda:
<br> — troso výkppu_ pro HDPE trubky
<br> 125W ',o ochranne pasmo 0.5m
<br> GS.—up?:
<br> QC 5
<br> ZmPDUEDM' FRQJDHMH i "Fantův-m Iscwéum
<br> IJ.Kratochvíl
<br> 5755/3.C !? Vokrouhhk ia Matuška
<br> Q 124: TŽ“ Mišmar DFGI TE\ECDm a.s <.>
<br> Knžíkova 34G/237,185 00 Praha 8
<br> lei-' 24 M
<br> E BOHEMIATEL'
<br> Libušská ŽI'O,142 00 Praha 4
<br> 70035
<br> U_Q4Ě warm Elmo \mu-h Jihomcruvsk'
<br> mann!-
<br> mmm
<br> 3A3
<br> 03/2021
<br> Q Optické propojeni Dial Telecom,a.s.: Brno 2021 — Bm.Ivanovice,Kaštanová
<br> smum
<br> DUR
<br> USLH deZKv <.>
<br> ZZO—1400
<br> polohopísnó situace
<br> asn-| rxn <.>
<br> MODO
<br> CISLU VÝKRESU <.>
<br> 2.1
<br> nůž—
<br> O.Emmě
<br> ŠM Š <.>
<br> _MM—Š
<br> _Nmu
<br> _M mw
<br> amu
<br> „Nam
<br> Ema
<br> G_mxu
<br> Š? a
<br> D; aťů
<br> „3me
<br> p „mqum
<br> O! EMM
<br> _“ i\m
<br> EM \“ Dr._NEŠ
<br> „.n Exu
<br> p \qux _ <.>
<br> D.rámů
<br> Rem.:
<br> Or však
<br> ÚSES <.>
<br> Gr „mam
<br> a,„„S
<br> p Eon)
<br> p :mw
<br> O.:muč
<br> Dn __uuxm
<br> Du 135
<br> o.__a
<br> p __hu
<br> p __wsě
<br> 0 <.>
<br> čom
<br> onovgqnonoA
<br>.f„.<.> __\„f
<br> „Bux—
<br> Z/(Bu
<br> šv.<.>
<br> zmnx 6
<br> „GSM
<br> _Šxm
<br> za 3
<br> :_vmč
<br> *IQHH <.>
<br> „„ Š.„mm./„_mzmxn „_
<br> :3
<br> 0211 d
<br> :mm...

Načteno

edesky.cz/d/4701690

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz