« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Návrh závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

30/2021/PŘ/7
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/67021/2020/OK/7326 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 329/2021 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les za rok 2020
<br> IČ 04691075
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 1.9.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 18.5.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les za rok 2020
dne 4.8.2020.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 18.5.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Přestavlky
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 18.5.2021 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Ing.XXXXX XXXXXXX - předseda
XXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výslede...
30/2021/PŘ/6
Stránka č.1
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les
IČ: 04691075
<br>
<br> ZÁKONNÁ INVENTARIZACE MAJETKU DSO K 31.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.<,>
<br> Českými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a
<br> závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého
<br> majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020
<br> Průběh inventarizace
Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2021
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 12.1.2021
<br> Plán inventur byl včas zpracován a schválen předsedou DSO.Inventarizační komise postupovala
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla
dodržena <.>
<br> Proškolení členů IK proběhlo v budově obecního úřadu v Přestavlkách 20.12.2020.Součástí
školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.Inventarizační komise byla schválena předsedou
DSO.Podpisy členů IK byly odsouhlaseny na podpisové vzory <.>
<br>
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise :
<br>
Předseda: Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové: Ing.XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXXXXXX
<br>
Inventarizační komise :
Stálá aktiva
1.Dlouhodobý nehmotný majetek
IK
2.Dlouhodobý hmotný majetek
IK
3.Dlouhodobý finanční majetek
IK
4.Dlouhodobé pohledávky
<br> IK
<br> 5.Zásoby
<br> IK
<br> 6.Krátkodobé pohledávky
<br> IK
<br> 7.Krátkodobý finanční majetek
<br> IK
<br>
<br>
<br>
<br> Pasiva
<br> 1.Jmění účetní jednotky IK
<br>
<br>
<br> 2.Krátkodobé závazky IK
<br>
<br> Podrozvaha IK
<br>
<br>
<br> DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK – celková hodnota 39 832,39
SU 018 celková hodnota 39 832,39
<br> OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK – celková hodnota 65 323,67
SU 019 celková hodnota 65 323,67
<br> DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Rozumí se jím:
a) Pozemky,budovy,stavby,pok...
30/2021/PŘ/5
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les 19z04691075IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký leNázev:
<br> Sídlo: Přestavlky
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> Hospodaření a správa lesních majetků
<br> 04691075Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 08.02.2021 10:41:42
<br> Účetní jednotka nemá zásoby <.>
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 4 tis.Kč <.>
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč <.>
Účetní jednotka nemá DM vytvořený vlastní činností,cenné papíry ani majetkové účasti <.>
Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách <.>
Účetní jednotka nemá peněžní fondy <.>
Účetní jednotka časově nerozlišuje v průběhu roku <.>
Účetní jednotka není plátcem DPH <.>
<br> Došlo ke vzniku DSO Přestavlcký les.Členy DSO jsou obce: Přestavlky,Stará Ves,Dobrčice.Každá obec vložila svou
ideální 1/3 majetku (pozemků) k hospodaření.Činnost svazku souvisí s hospodařením a správou lesních majetků a
komunikací ve vlastnictví obcí,nebo jim svěřených <.>
<br> Účetní jednotka zahájila 6.1.2016 svou činnost,nejsou známy žádné informace o ukončení účetní jednotky <.>
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Příloha
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les 19z04691075IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Dobrovoln...
30/2021/PŘ/4
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les 3z04691075IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 149,04 0,00 125,29 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.149,04 0,00 125,29 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 6 990,05 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 2 725,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 5 000,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 160 700,00 0,00 73 890,00 0,00
<br> 12.518 283 095,32 0,00 111 360,60 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 3 788,00 0,00 9 949,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 891,00 0,00
<br> 8.511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 139 985,95 0,00 183 219,00 0,00
<br> I.597 284,32 0,00 384 309,60 0,00
<br> A.597 433,36 0,00 402 604,89 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký le
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Přestavlky
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> Hospodaření ...
30/2021/PŘ/3
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les 5z04691075IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 1 011 361,25 0,00 1 011 361,25 1 006 547,47
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 34 307,15 34 307,15 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 34 116 702,00 0,00 34 116 702,00 34 116 702,00
<br> II.34 151 009,15 34 307,15 34 116 702,00 34 116 702,00
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 65 323,67 2 725,00 62 598,67 0,00
<br> 5.018 39 832,39 39 832,39 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.105 156,06 42 557,39 62 598,67 0,00
<br> 34 256 165,21 76 864,54 34 179 300,67 34 116 702,00
<br> 35 267 526,46 76 864,54 35 190 661,92 35 123 249,47
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký le
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Přestavlky
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> DSO
<br> Hospodaření a správa lesních majetků
<br> 04691075Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<...
30/2021/PŘ/2
oddíl I./ 1
<br> Celkem 500 550,00 1 272 561,68 1 058 790,46
<br> 6330 **** 0,00 377 024,00377 024,00
<br> 6330 0,00 377 024,004134 377 024,00Převody z rozpočtových účtů
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6310 **** 550,00 784,46703,68
<br> 6310 550,00 784,462141 703,68Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 1032 **** 500 000,00 303 958,00517 810,00
<br> 1032 0,00 17 810,002324 17 810,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1032 500 000,00 286 148,002111 500 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 0,00 377 024,00377 024,00
<br> 0000 0,00 35 097,004216 35 097,00Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 341 927,004116 341 927,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2020 12 04691075
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2020
<br> Dobrovolný svazek obcí Přestavlcký les,Přestavlky
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 756 150,00 1 528 161,68 1 036 166,68
<br> 6399 **** 60 000,00 0,0060 000,00
<br> 6399 60 000,00 0,005362 60 000,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu
<br> 6399 Ost.finanční operace
<br> 6330 **** 0,00 377 024,00377 024,00
<br> 6330 0,00 377 024,005345 377 024,00Převody vlastním rozpočtovým účtům
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr
<br> 6310 **** 2 150,00 2 493,842 500,00
<br> 6310 2 000,00 2 344,805163 2 350,00Služby peněžních ústavů
6310 150,00 149,045141 150,00Úroky vlastní
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 1032 **** 694 000,00 656 648,841 088 637,68
<br...
30/2021/PŘ/1
Návrh závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2020
(dle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění platných předpisů)
<br>
<br>
1.Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br>
<br> IČO: 04691075
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br>
<br> k 31.12.2020
<br> Příjmy
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Nedaňové příjmy 500 550,00 518 513,68 304 742,46
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery 0,00 754 048,00 754 048,00
<br> Příjmy celkem 500 550,00 1 272 561,68 1 058 790,46
<br> Konsolidace příjmů 0,00 377 024,00 377 024,00
<br> Po konsolidaci 500 550,00 895 537,68 681 766,46
<br>
<br> Výdaje
<br> Běžné výdaje 756 150,00 1 462 838,01 970 843,01
<br> Kapitálové výdaje 0,00 65 323,67 65 323,67
<br> Výdaje celkem 756 150,00 1 528 161,68 1 036 166,68
<br> Konsolidace výdajů 0,00 377 024,00 377 024,00
<br> Po konsolidaci 756 150,00 1 151 137,68 659 142,68
<br>
<br> Financování celkem po
<br> konsolidaci
<br> 255 600,00 255 600,00 -22 623,78
<br>
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> a) Příjmy (po konsolidaci)
<br>
<br> V tis.Kč
<br> Daňové příjmy 0
<br> Přijaté transfery 377
<br> Podpora ostatních produkčních činností 303
<br> Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací 1
<br> Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovni 377
<br> Celkem 1 058
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> b) Výdaje (po konsolidaci)
<br>
<br> Podpora ostatních produkčních činností 657
<br> Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací 2
<br> Převody vlastním ondům v rozp.úz.úr.377
<br> Ostatní finanční operace 0
<br> Celkem 1 036
<br>
<br>
<br> Přijaté dotace v Kč:
<br> Poskytovatel - účel příjato vyčerpáno vráceno
<br> Olomoucký kraj – dotace na zmírnění kůrovcové
<br> kalamity UZ 29030
<br> 157 027,00 157 027,00 0,00
<br> Olomoucký kraj - dotace na úhradu výdajů na
<br> výchovu lesních porostů UZ 29014
<br> 184 900,00 184 900,00 0,00
<br> Olomoucký kraj...

Načteno

edesky.cz/d/4697509

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz