« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemku ve vlastnictví obce Lichoceves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemku ve vlastnictví obce Lichoceves
OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,PSČ 252 64,tel.220 930 556,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
V Lichocevsi dne 6.června 2021
Projekt: Majetek obce (Pozemky ve vlastnictví obce)
Naše čj.: OD102/21
<br>
<br> Záměr uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby (právo stavby)
<br> na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
<br>
Obec Lichoceves podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 25 odst.4 zákona
č.458/2000 Sb <.>,zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
zveřejňuje záměr zřízení věcného břemene dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodě o umístění stavby (právo stavby) „IE-12-6005409“ (Kabelizace sítě NN <,>
demontáž vrchního vedení) na pozemcích zapsaných na LV 10001 pro obec Lichoceves (kód
571326) v katastrálním území Noutonice (kód 683809) ve veřejném seznamu vedeném
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Praha – západ:
<br>
katastrální
území
<br> parcelní
číslo
<br> Výměra
parcely [m2]
<br> Druh využití poznámka
<br> Noutonice st.22
<br>
173,00 zastavěná plocha a nádvoří
<br>
Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávněné strany (ČEZ Distribuce,a.s.)
<br> umístit,provozovat,opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemcích
ve vlastnictví obce Lichoceves,provádět jeho obnovu,výměnu a modernizaci,a povinnost
budoucí povinné strany (Obec Lichoceves) výkon těchto práv strpět <.>
<br> Předmětnou stavbou dojde ke kompletnímu uložení vedení nízkého napětí v intravilánu
místní části Noutonice do země,tj.k vybudování a montáži nového kabelového vedení a
pojistkových a přípojkových skříní na náklady budoucí oprávněné strany (ČEZ Distribuce,a.s.) <.>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX
starostka obce Lichoceves
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední...

Načteno

edesky.cz/d/4694229

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz