« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření 20220.pdf [0,58 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bílé Poličany,IČ: 00581054
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 15.10.2020
- 15.04.2021
<br> - Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem <.>
<br>
na základě písemné žádosti obce Bílé Poličany v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 14.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bílé Poličany
<br> Bílé Poličany 10
<br> 544 52 Bílé Poličany
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXXX XXXXXX - starosta
- XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020 a 4.9.2020 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.projedná...
Zaverecny_ucet_2020.pdf [0,29 MB]
sestavený k 31.12.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bílé Políčany
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 581054
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Bílé Poličany 10
Bílé Poličany
54452
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 499694205
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 9
<br> 25.05.2021
9:59:49
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Bile Policany),verze: 2020.01.D
<br>
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 481 000,00 541 155,83 541 155,83
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 11 000,00 8 614,08 8 614,08
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 45 639,11 52 452,18 52 452,18
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 417 809,00 392 172,66 392 172,66
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 155 000,00 52 440,00 52 440,00
0 1211 Daň z přidané hodnoty 909 000,00 1 078 600,07 1 078 600,07
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 31,00 6 475,90 6 475,90
0 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 107 400,00 85 150,00 85 150,00
0 1341 Poplatek ze psů 2 300,00 5 475,00 5 475,00
0 1342 Poplatek z pobytu - 6 460,00 6 460,00
0 1344 Poplatek ze vstupného - 1 680,00 1 680,00
0 1361 Správní poplatky - 50,00 50,00...
VZZ_2020.pdf [0,33 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bílé Políčany00581054
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bílé Poličany 10,544 52 Bílé Poličany
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX,linda.stejskalova@email.cz,XXXXXXXXX
<br> 247 857,46 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 185 017,19 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 335 288,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 3 906,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 476 403,81 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 640 227,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 78 322,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 5 300,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 3 172,33 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 6 900,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 371 264,16 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 4 027,52 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 11 331,59 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 194 175,22 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 206 595,74 -
<br> - ...
ROZVAHA_2020.pdf [0,35 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
00581054IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Bílé Políčany
Bílé Poličany 10,544 52 Bílé Poličany
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX,linda.stejskalova@email.cz,XXXXXXXXX
<br> 357 932,30 329 975,30 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> 68 901,00 68 901,00 Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 45 031,30 45 031,30
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 244 000,00 216 043,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 19 641 482,64 5 022 717,92
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 1 596 363,04 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 35 000,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 10 242 960,80 3 793 211,52
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 621 608,40 475 284,40
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 754 222,00 754 222,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 5 391 328,40 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 2 200 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 2 200 000,00 - (069)
<br> 4
<br>...
FIN_2020.pdf [0,33 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 2 689 557,11 = 2 689 557,11
6 612 054,66 = 6 612 054,66
6 612 054,66 = 6 612 054,66
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
2 689 557,11 = 2 689 557,11
6 612 054,66 = 6 612 054,66
6 612 054,66 = 6 612 054,66
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
2 578 357,11 = 2 578 357,11
<br> 10 804 500,87 = 10 804 500,87
7 474 847,88 = 7 474 847,88
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
2 578 357,11 = 2 578 357,11
<br> 10 804 500,87 = 10 804 500,87
7 474 847,88 = 7 474 847,88
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
2 578 357,11 = 2 578 357,11
<br> 10 804 500,87 = 10 804 500,87
7 474 847,88 = 7 474 847,88
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
111 200,00 = 111 200,00
<br> 4 192 446,21- = 4 192 446,21-
862 793,22- = 862 793,22-
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
111 200,00- = 111 200,00-
<br> 4 192 446,21 = 4 192 446,21
862 793,22 = 862 793,22
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
111 200,00- = 111 200,00-
<br> 4 192 446,21 = 4 192 446,21
862 793,22 = 862 793,22
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
111 200,00 = 111 200,00
<br> 4 192 446,21- = 4 192 446,21-
862 793,22- = 862 793,22-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 25.05.2021
10:01:33
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Bile Policany),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4671069

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz