« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - přechod Střelničná PKD-79062/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přechod Střelničná PKD-79062/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/3 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQH1T[C7+!
MHMPXPG0SZB6
<br>
<br>
<br>
<br> TSK,hl.m.Prahy,a.s <.>
Odd.správy DZ
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004397
<br> MHMP-669550/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 2/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 658363/2021PKD 14.5.2021
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek <.>
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 14.05.2021 na základě
žádosti Hlavního města Prahy,Magistrátu hl.m.Prahy,odboru dopravy,oddělení rozvoje dopravy řízení o
návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá
<br>
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br>
spočívající v umístění dopravního značení a zařízení IP18b,V13a,V9c,Z12 na místní komunikaci
I.třídy Střelničná v úseku před přechody pro chodce k tramvajové zastávky „Ládví“ v obou směrech jízdy <,>
dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu,za níže uvedených podmínek realizaci
případného budoucího stanovení:...

Načteno

edesky.cz/d/4650094

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz