« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
Žádost o udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích při konání kulturních,sportovních a společenských akcí
Údaje o žadateli
<br> Jméno a příjmení / název:
<br>
<br> Datum narození / IČO:
<br>
Adresa trvalého pobytu / sídla:
<br>
Kontaktní údaje na žadatele,příp.další odpovědné osoby:
<br> Jméno a příjmení kontaktní osoby žadatele (statutárního zástupce žadatele):
<br>
<br>
e-mail:
<br>
<br>
telefon:
<br>
<br>
Další osoby zastupující žadatele
<br> (jméno,příjmení,telefon):
<br>
Údaje o akci
<br> Název akce:
<br>
Datum konání akce (dny):
<br>
Doba konání akce (hodiny):
<br>
Místo konání akce:
<br>
Stručný popis akce:
<br>
<br>
Předpokládaný počet osob,které se akce zúčastní:
<br>
Způsob zabezpečení pořadatelské služby:
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 5/2020, o veřejném pořádku
1
<br>
<br>
<br> Město Kuřim
Zastupitelstvo města Kuřimi
<br>
<br>
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br>
VYHLÁŠKA
města Kuřimi
<br>
<br> č.5/2020 <,>
<br> o veřejném pořádku
<br>
<br> Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 15.12.2020,usnesením č.1135/2020
usneslo vydat podle § 10 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,§ 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat
proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,§ 17 odst.1 a 2 zákona č.65/2017 Sb <.>,o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových látek,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně
závaznou vyhlášku:
<br>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br> Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují povinnosti a podmínky k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území města Kuřimi.Cílem vyhlášky je zejména:
<br> a.stanovit,které činnosti,jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo mohou být
v rozporu s dobrými mravy,ochranou bezpečnosti,zdraví a majetku,lze vykonávat
pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených,nebo stanovit,že na některých
veřejně přístupných místech jsou takové činnosti zakázány <,>
<br> b.stanovit povinnosti k udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,k ochraně
životního prostředí a veřejné zeleně <.>
<br>
Článek 2
<br> Vymezení pojmů
<br>
1.Veřejný pořádek je stav,který umožňuje zejména klidné soužití občanů a návštěvníků
města a realizaci jejich práv zaručených Ústavou České republiky a dalšími právními
<br>
<br> 2
<br>
<br> předpisy.Činnostmi,kterými může být narušen veřejný pořádek ve městě,nebo mohou být
v rozporu s dobrými mravy,jsou především:
<br> a.konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích <,>
b.kouření a používání elektronických cigaret na veřejných prostranstvích určených nebo
<br> vyhrazených osobám mladším 18 let <,>
c.používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích <,>
d.provoz zařízení kolotočů,lunaparků a cirkusů <,>
e.používání ...

Načteno

edesky.cz/d/4649604

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz