« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - ZZŘ - MŽP - Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 – 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280782 rihova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 14.5.2021
<br> Číslo jednací:
<br> Spis.značka:
<br> 060139/2021/KUSK
<br> SZ_033504/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXX / linka XXX
<br> Značka: OŽP/Říh
<br>
<br>
<br>
Posuzovaní vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,- zveřejnění informace
<br> o závěru zjišťovacího řízení a závěr zjišťovacího řízení k oznámení koncepce
<br>
<br> Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) zveřejňuje podle § 16 odst.2 zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů <,>
<br> informaci Ministerstva životního prostředí o závěru zjišťovacího řízení a závěr zjišťovacího řízení
<br> k oznámení koncepce
<br>
<br> „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 - 2027“
<br>
<br> podle § 10d cit.zákona <.>
<br>
<br> Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
<br> https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce MZP288K <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> vedoucí odboru životního prostředí
<br> a zemědělství
<br>
<br>
<br> v z.Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení
<br> posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 17.5.2021 Datum sejmutí:
<br>
<br> 2021-05-14T11:13:12+0200
Ing.XXXX XXXXXXXXX XXXdXcXXabXXXeXXXXXXfaXXXXXXXcaXXXXcXXXa
Příloha č.2
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXXXX.stefanova@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 283 069 242
F: 283 069 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
<br> www.nature.cz
<br>
<br>
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04443/SOPK/21 VYŘIZUJE ŠTEFANOVÁ,KUJANOVÁ PRAHA 6.DUBNA 2021
<br>
<br> Věc: Připomínky k oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 – 2027“ –
<br> zahájení zjišťovacího řízení
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany
přírody příslušný podle zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění
(dále jen „ZOPK“),pro posouzení oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022
– 2027“,který předložilo Povodí Vltavy,státní podnik,Grafická 429,150 00 Praha 5 - Smíchov
v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,doručeného dne 8.3.2021,vydává toto vyjádření <.>
<br>
Plány povodí se zpracovávají ve třech úrovních pro mezinárodní oblasti povodí,části
mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“)
a dílčí povodí.Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady
a schvaluje je vláda.Základní obsah národního plánu povodí upravuje příloha č.1 vyhlášky
č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,v platném znění <.>
Základní obsah národního plánu povodí se doplní podle výsledků etap zpracování plánu
povodí a podle požadavků,které vyplývají z mezinárodní koordinace prací v rámci
mezinárodních oblastí povodí Labe,Odry a Dunaje.Dále se zpracovávají plány dilčích povodí <,>
celkem pro deset dílčích povodí.Posuzovaná koncepce se týká plánu dílčího p...
Příloha č.3
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 10.května 2021
Č.j.: MZP/2021/710/2550
Vyřizuje: Ing.Hejhal
Tel.: 267 122 730
E-mail: Jan.Hejhal@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 – 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Užívání vod obecně představuje antropogenní faktor,jež má větší či menší vliv na stav vod <.>
Účelem plánu dílčího povodí (dále jen „PDP“) je identifikovat tyto vlivy,posoudit jejich
významnost na stav a navrhnout vhodná opatření k eliminaci nepříznivých vlivů tak,aby se
docílilo rovnováhy mezi environmentálními požadavky (udržení nebo dosažení dobrého stavu)
a přínosy,které užívání vod umožňuje.Užívání povrchových vod se dělí podle typu ovlivnění
na užívání ovlivňující kvantitu (odběry,převody,akumulace),kvantitu i jakost (bodové zdroje
znečištění) a pouze jakost (plošné zdroje znečištění) <.>
<br> Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost,která probíhá ve třech šestiletých cyklech
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky,kterou zajišťuje stát s cílem vymezit a vzájemně
harmonizovat následující veřejné zájmy:
<br>  ochrana vod jako složky životního prostředí <,>
 snížení nepříznivých účinků povodní a sucha <,>
 udržitelné užívání vodních zdrojů,zejména pro účely zásobování pitnou vodou <.>
<br> Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2022 – 2027 (dále také jen „PDP Horní Vltavy“) je podkladem
pro:
<br>
<br>
<br>
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životn...

Načteno

edesky.cz/d/4648798

Meta

EIA   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz