« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odvolaí rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí - České přístavy a.s. - MěÚ Kolín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 106 fax: 257 280 150 maly@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Praha: 14.05.2021 Městský úřad Kolín
<br> Odbor dopravy
<br> Karlovo nám.78
<br> 280 12 Kolín
<br> Číslo jednací: 164868/2020/KUSK-DOP/Hir
<br> Spisová značka: SZ_164868/2020/KUSK/2
<br> Oprávněná úřední osoba: JUDr.XXXXXXXX XXXXX
<br> Značka: DOP/Hir
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán podle
<br> § 40 odst.3 písm.e) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích”),a §§ 10 a 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”),r o z h o d l podle § 90
<br> odst.5 správního řádu <,>
<br> o odvolání,podanému společností České přístavy,a.s <.>,IČ: 452 74 592,se sídlem Jankovcova
<br> 6,170 00 Praha 7 (dále jen “Odvolatel”) <,>
<br> a to v podání evidovaném prvoinstančním orgánem dne 27.10.2020 pod č.j.: 113170/2020 <,>
<br> proti společnému rozhodnutí o umístění a povolení stavby: “Příprava opatření na DI pro
<br> přepravu NTK pro NJZ EDU – II/322 Týnec n.L <.>,most ev.č.322-006 přes místní komunikaci
<br> za Týncem nad Labem” (dále jen “Stavba”),vydanému Městským úřadem Kolín,odborem
<br> dopravy,dne 5.10.2020,č.j.: MUKOLIN/OD 94017/20-vol,sp.zn.: OD vol 17789/2019,kterým
<br> speciální stavební úřad rozhodl o žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje <,>
<br> p.o <.>,se sídlem Zborovská 11,150 21 Praha 5 – Smíchov,IČ: 00066001,zast.společností
<br> Metroprojekt Praha a.s <.>,se sídlem Argentinská 162/36,170 00 Ptaha 7 – Holešovice,IČ:
<br> 45271895,v řízení dle § 94j a násl.zákona č.183/2006 Sb <.>,stavebního zákona,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) tak,že
<br> I.Vydává společné povolení,které stavební úřad specifikoval ve svztahu ke
<br> St...

Načteno

edesky.cz/d/4645680

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz