« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Obec Svaté Pole - S-1662/ŘDP/2021 - Dar (podpora výsadby stromů)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo smlouvy dárce S-1662/ŘDP/2021
<br> Darovací smlouva
<br> Smluvní strany
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5 <,>
zastoupený Ing.Věslavem Michalikem,CSc <.>,náměstkem hejtmanky pro oblast financí,dotací a
inovací
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: 4440009090/6000
Identifikátor datové schránky: keebyyf
(dále jen,<,> dárce")
<br> a
<br> obec Svaté Pole
se sídlem Svaté Pole 36,PSČ 263 01,Dobříš
zastoupená Josefem Šimonovským,starostou
IČ: 00662984 DIČ: CZ 00662984
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.: 42825211/0100
(dále jen,<,> obdarovaný")
<br> uzavírají podle § 2055 a následujících zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
tuto darovací smlouvu:
<br> Článek l
<br> l.Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému do jeho vlastnictví peněžní prostředky z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů v rámci Tematického zadání
<,>,Výsadba stromů",Oblast podpory Projekty podpořené ze Státního fondu životního prostředí v rámci
Národního programu Životní prostředí - výzva č.9/2019 ve výši 112.500 KČ (slovy: stodvanácttisícpětset
korun českých) za účelem podpory následné péče o vysazené stromy v rámci Projektu " Výsadba stromů a
doplnění starých alejí v k ú.Svaté Pole" evidenční číslo Projektu FST/SFZ/043303/2020 <.>
<br> 2.Peněžní prostředky uvedené v odstavci 1 převede dárce obdarovanému na jeho shora uvedený účet
jednorázově do 60 dnů ode dne oboustranného podpisu této smlouvy s tím,že dnem poskytnutí je den
odepsání peněžitého daru z účtu dárce <.>
<br> 3.Obdarovaný touto smlouvou přijímá od dárce peněžní prostředky uvedené v odstavci l do svého
vlastnictví a prohlašuje,že je použije k účelu uvedenému v odstavci 1 <.>
<br> 4.Darování dle této smlouvy se řídí Pravidly pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů schválenými Zastupitelstvem Středočeského kraje
usnesením č.018-22/2020/ZK ze dne ...

Načteno

edesky.cz/d/4643440

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz