« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí o změně umístění stavby č. D/02/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-05-12 VV - MČBT-3349-2021
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/0991/2021/Mih
<br> MČBT/3349/2021
<br> V Brně dne: 7.5.2021
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> EG.D,a.s <.>
<br> Lidická č.p.1873/36
<br> 602 00 Brno
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> č.D/02/2021
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
<br> (dále jen "rozhodnutí o změně umístění stavby"),kterou dne 8.2.2021 podala společnost
<br> EG.D,a.s <.>,IČ 280 85 400,Lidická č.p.1873/36,602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost Puttner,s.r.o <.>,Ing.XXXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX,Šumavská č.p <.>
<br> 416/15,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> z m ě n u r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> č.D/02/2020,č.j.MČBT/7610/2020 ze dne 6.10.2020
<br> nazvané
<br> „Brno,Dvorska,st.úprava NN,VN,TS“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.120 (ostatní plocha),parc.č.121/4 (ostatní plocha),parc.č.170
<br> (ostatní plocha),parc.č.173/2 (orná půda),parc.č.183/3 (ostatní plocha) a parc.č.198 (ostatní plocha) v
<br> katastrálním území Dvorska <.>
<br> Z důvodu nevyhovujícího stavu stávající nadzemní sítě NN dojde k úpravě stávajícího venkovního vedení
<br> NN.Toto venkovní vedení bude zrušeno a nahrazeno ...
2021-05-12 VV - MČBT-3349-2021-Příloha
Měna navlržené trasy Kathelovéhq vedendNN * Délkairas 139mm |
<br> | Í i * „ Změnafnavržené trasy ' ' 4 = a kabe'lqve'ho vedpní NN \.Délka aras 83 m
<br> _.____ „
<br> Původní navržená tras-;: :
<br> kabelového vadami NN !."* ' r \! '1'1'0 ' _.<.>.<.>
<br> — Dew.Na.) É/ -' Puvodni navr'zena trasa
<br> kabelového vedení NN
<br> f Délka irasv 54 ru
<br> PU
<br> Změnamvfržené trasy ' J kamroůého vedení NN “ \ Ý ; Delka hay 45 m
<br> zrg?- (z mhd je 33 m ve společné
<br> ap.-=;
<br> Q Q
<br> Zníěna navržené trasy !
<br> ' - | _? r “" _ * Původní navržená řrasa
<br> x kahdovům vedeňi NN ' 1 Zmšěni * * „„ \ Rabac—vého \le-dání NN ssmo -._: Déíka img“ ?3m
<br> Délkam'mm - <.>
<br>.„ ' |.<.> f _ 1—'““\.„ _ * \.<.> - _ |
<br> ;.Púvodninswženiá trasa % - kašmlouéhd vedáanNq 5 < Dlejgamtfasgšm -
<br> __„_____&_________.w_í——m_ ' - - l * (skám bude umístěna
<br> mrmc.<.> " 20631
<br> Nová skfíň- 55200 - mm pneu fas

Načteno

edesky.cz/d/4641164

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz