« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - 43 A 31/2021 -27 výzva a poučení OZNŘ č.l27 lh 27/5 Spolek Kamýk, IČ 04498763

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
č.j.43 A 31/2021 - 27
<br>
Za správnost vyhotovení: XXXX XXXXXXX
<br> KRAJSKÝ SOUD V PRAZE
náměstí Kinských X,150 75,Praha 5
<br> tel.: 257 005 111,fax: 257 326 026,e-mail: podatelna@ksoud.pha.justice.cz,IDDS: hvbabbq
<br> NAŠE ZNAČKA: 43 A 31/2021
<br>
VAŠE ZNAČKA:
<br> VYŘIZUJE: XXX XXXXXXX
<br> DNE: XX.X.XXXX
<br>
<br> VYROZUMĚNÍ,VÝZVA A POUČENÍ OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
<br>
<br>
NAVRHOVATEL: Spolek Kamýk,IČ 04498763,Halasova 714,252 64 Velké Přílepy
<br> ODPŮRCE: Rada Středočeského kraje,Zborovská 81/11,150 21 Praha 5
<br> v řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy – „Územní opatření o stavební
uzávěře pro koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko vč <.>
napojení do MÚK Středokluky,úprava MÚK (3 x MÚK),ze dne 18.2.2021
<br>
<br> U Krajského soudu v Praze bylo pod spisovou značkou 43 A 31/2021 zahájeno řízení o návrhu
na zrušení výše označeného opatření obecné povahy <.>
<br> Podle § 101b odst.4 zákona č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s.ř.s.“) se v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části použije přiměřeně
§ 34,s výjimkou odst.2 věty první a odst.4 <.>
<br> Podle § 34 odst.1 s.ř.s.jsou osobami zúčastněnými na řízení osoby,které byly přímo dotčeny ve
svých právech a povinnostech vydáním napadeného opatření obecné povahy nebo jeho části
nebo tím,že opatření obecné povahy nebo jeho část nebylo vydáno,a ty,které mohou být přímo
dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu,nejsou-li účastníky
a výslovně oznámily,že budou v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení <.>
<br> Podle § 34 odst.3 s.ř.s.má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření <,>
navrhovat důkazy,nahlížet do spisu,být vyrozuměna o nařízeném jednání a účastnit se ho.Dále
má právo namítnout podjatost soudce,soudní osoby,tlumočníka nebo znalce (§ 8 odst.5 s.ř.s.) <.>
Námitku podjatosti musí uplatnit do jednoho týdne ode dne,kdy se o podjatosti dozvě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz