« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Návrh závěrečného účtu DSO mikroregionu Moštěnka za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23/2021/PŘ/7
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO mikroregionu Moštěnka70952213
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 67 357,50 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 1 352,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6 328,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 149 098,82 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 422 249,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 262 003,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 500,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 441,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 829 696,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 56 136,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 31 407,80 -
<br> 14 874,00 -...
23/2021/PŘ/6
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
70952213IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO mikroregionu Moštěnka
Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 2 921 784,00 1 217 247,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 44 190,00 44 190,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 2 824 354,00 1 173 057,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 53 240,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 7 540 121,88 5 152 527,72
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 4 184 442,00 1 796 847,84
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 3 355 679,88 3 355 679,88
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 1 704 537,00 1 793 589,00
<br> N...
23/2021/PŘ/5
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Náměstí 74,751 14 Dřevohostice
DSO mikroregionu Moštěnka70952213
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,dso.mostenka@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nejsou informace,že byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Změny XXXXX v mezitimní účetní závěrce vyplývají z přechodu na účetnictví státu <.>
* účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku
* náklady za poplatky peněžních ústavů se účtují na účet 518
* účet 915 - ostatní krátkodobé pohledávky z transferů
* účet 955 - ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
* účetní jednotka ke dni mezitímní účetní závěrky časově nerozlišovala
<br> Strana
1 z 16
<br> 12.01.2021
8:38:03
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO MR Moštěnka),verze: 2020.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 25 350,00 25 350,00 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 25 350,00 25 350,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatnéh...
23/2021/PŘ/4
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/35526/2020/OK/7710 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 46971/2021 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný
svazek obcí mikroregionu Moštěnka za rok 2020
<br> IČ 70952213
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 26.10.2020 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 28.4.2021 - 29.4.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka
za rok 2020 dne 19.10.2020.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování
této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních dne 29.4.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 28.4.2021 - 29.4.2021 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXX XXXXXX - předseda
XXXXXX XXXXXXX - místopředseda
XXXX XXXXXXXX - úče...
23/2021/PŘ/3
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 1 526 000,00 = 1 526 000,00
2 273 413,61 = 2 273 413,61
3 689 373,61 = 3 689 373,61
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 1 416 000,00 = 1 416 000,00
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 1 526 000,00 = 1 526 000,00
2 273 413,61 = 2 273 413,61
2 273 373,61 = 2 273 373,61
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
1 526 000,00 = 1 526 000,00
2 572 513,61 = 2 572 513,61
3 441 113,95 = 3 441 113,95
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
1 526 000,00 = 1 526 000,00
2 572 513,61 = 2 572 513,61
2 025 113,95 = 2 025 113,95
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
1 526 000,00 = 1 526 000,00
2 572 513,61 = 2 572 513,61
2 025 113,95 = 2 025 113,95
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 299 100,00- = 299 100,00-
248 259,66 = 248 259,66
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 299 100,00 = 299 100,00
248 259,66- = 248 259,66-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 299 100,00 = 299 100,00
248 259,66- = 248 259,66-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 299 100,00- = 299 100,00-
248 259,66 = 248 259,66
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 12.01.2021
8:36:32
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO MR Moštěnka),verze: 2020.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 1 416 000,00 = 1 416 000,00
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4...
23/2021/PŘ/2
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br> Qobrovoiný svazek obcí mikroregionu Moštěnka IC: 7095221 3 Datum zpracování: 20.1.2021
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů byla dodržena.Termín inventur byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo dne 16.12.2020.Proškolení je doloženo prezenční listinou <.>
<br> 1.3.Podminky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventury,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> ÉŽLÁO
<br> Předseda IK: Ing.XXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> š.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Člen IK: XXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.„ff.-XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.' \iií
<br> Clen IK: XXXXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.; <,>
<br> Pověřená osoba: XXXX XXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.\,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> __.<.> <.>
<br> Předseda mikroregionu: XXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
23/2021/PŘ/1
DSO MIKROREGION MOŠTĚNKA
IČO: 70952213
<br>
<br> Návrh - Závěrečný účet DSO mikroregionu
Moštěnka za rok 2020
<br> (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: 751 14 Dřevohostice,Náměstí 74
<br>
<br> Telefonické spojení:
<br> předseda DSO 739 320 970
<br> účetní 608 076 082
<br>
<br> email: dso.mostenka@seznam.cz
<br>
<br> Webové stránky: ww.mostenka.cz
<br>
<br> Bankovní spojení: Základní běžný účet u Komerční banky a.s.Přerov
<br> č.ú.27-1630180207/0100
<br>
<br>
Členství DSO mikroregionu Moštěnka: 22 obcí
Bezuchov,Beňov,Bochoř,Čechy,Dobrčice,Domaželice,Městys Dřevohostice,H.Moštěnice <,>
<br> Křtomil,Líšná,Lipová,Nahošovice,Podolí,Přestavlky,Radkova Lhota,Radkovy,Říkovice <,>
<br> Stará Ves,Turovice,Věžky,Vlkoš,Želatovice
<br>
<br>
<br> Složení RADY Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka v roce 2020:
XXX XXXXXX předseda
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX místopředseda
<br> XXXXXX XXXXXXX místopředseda
<br> XXXXXX XXXXXXX člen rady
<br> XXXXX XXXXX člen rady
<br> XXXXXXXX XXXXXX člen rady
<br> XXXX XXXXXX člen rady
<br>
<br>
<br> Valná hromada mikroregionu v roce 2020
<br> Počet jednání: 2
<br>
<br>
Rada mikroregionu v roce 2020
<br> Počet jednání:
<br>
<br> Směrnice platné v roce 2020
<br> • O oběhu a zpracování účetních dokladů
<br> • O provádění pokladních operací
<br> • O zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb <.>
<br> • Evidence,účtování a odepisování majetku
<br> • O inventarizaci majetku
<br> • O poskytování cestovních náhrad
<br> • O rozpočtu
<br>
<br>
Zpracování účetnictví obce v roce 2020
Veškeré účetnictví obce je počítačově zpracováno programem GORDIC,spol s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> Rozpočet mikroregionu byl schválen Valnou hromadou dne 10.12.2019 <.>
<br> Během roku byla schválena: 3 rozpočtová opatření <.>
<br> Všechny rozpočtové změny byly projednány radou DSO mikroregionu Moštěnka,jsou zahrnuty
<br> v sestavě FIN 2-12M o plnění p...

Načteno

edesky.cz/d/4640096

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz