« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Hostomice-smlouva-dotace SFOV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo Slň iouvy Poskytovatele: S-1684/ŘDP/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova Oblast podpory Dopravní infrastruktura Smluvní strany Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/1 l,PSČ 150 21,Praha 5 zastoupený Ing.VČslavem Michalikem,CSc <.>,náměstkem hejtmanky pro oblast financí,dotací a inovací IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: 4440009090/6000 (dále jen,<,> Poskytovatel") a Město Hostomice (ORl? Hořovice) se sídieni Tyršovo náměstí 165,PSČ 26724,Hostomice zastoupená Vít st'áhlavský,starosta IČ: 00233269 bankovní spojení: Česká národní banka,č.ú.: 94-191913 1/0710 (dále jen,<,> Příjemce") uzavírají podle § lOa a následujících zákona Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> z.č.250/2000 Sb.") tuto smlouvu: Článek l ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l.Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z.Č.250/2000 Sb.a zákona Č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> z.č.320/2001 Sb.").- l - 2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z.č.320/2001 Sb.veřejnou finanční podporou.3.Pro potřeby této smlouvy se rozumí: a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje právnické osobě na stanovený účel,b) finančním vypořádáním dotace přehled o Čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků (dále jen,<,> vyúčtování Akce/Projektu") a vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu Středočeského kraje,c) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití,kterým byla porušena povinnos...

Načteno

edesky.cz/d/4639682

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz