« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Oboustraně podepsaný dodatek náměstkem - 000744/Vacková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
±1" í -48- dle evidenČní číslo smlouvy Poskytovatele: S-3851/ŘDP/2019/1 Dodatek Č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023" SMLUVNÍ STRANY Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/1 l,PSČ 150 21,Praha 5 zastoupený: Mgr.XXXXXX XXXX,vedoucí oddělení skupinových projektů Odboru řízení dotačních projektů IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Č.ú.: 8118142/0800 (dále jen,<,> poskytovatel") a l XXXX XXXXXXX bydlištěm: XXXXX Byšice ďatum narození XXXX Registrační číslo žádosti: XXXXXX (dále jen,<,> příjemce") uzavírají tento Dodatek č.l (dále jen,<,> Dodatek") k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle Prograniu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných dotnech ve Středočeském kraji 2019- 2023" (dále jen,<,> Smlouva") uzavřené dne 13.1.2020 l f.Text ČI.II <.>,odst.6.Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: I Při)'emceje povinen zrealizoval a dokončit dílčíprojekt (tzn.výměnu starého kotle l.a 2.etnisnítřídy za nový tepelný zdroj,"' · do 12 kalendářních měsíců ode dne podepsánismlouVy oprávněným zástupcem poskytovatele 2.Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.3.S uzavřením tohoto Dodatku vyslovila souhlas Rada Středočeského kraje usnesením Č.010-03/2021/RK ze dne 21.1.2021.v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.017-24/2020/ZK ze dne l.6.2020 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné k jeho platnosti.4.Podpisem tohoto Dodatku pověřila Rada Středočeského kraje Ing.Věslava Michalik& CSc <.>,náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí,dotací a inovaci,usnesením č.010- 03/2021/RK ze dne 21.1.2021,a Ing.Jaroslava Cingra,vedoucího Odboru řízení dotačních projektů a Mgr.Ondřeje Nauše,vedoucího oddělení skupinových projektů Odboru řízení d...

Načteno

edesky.cz/d/4637717


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz