« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v k.ú. Bukovec u Burdů z důvodu provádění kabelu NN č. 359/2021 vyvěšeno dne: 04.05.2021 Datum sejmutí: 20.05.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha DIO
C V ' DD KRAJS— (Yu -""Í')i;3ší“f' KRAJ ; g ' : <.>,\ „nm.la- ' *.—' '-,<.> :rrcr ( 3:7; a f,<.> „,<.> cdal—„t\/| % ŠŠ.<.> < _ Dcprqvn; ;í:.<.> ( " :_3 av 5 E? _ P.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> [*:—LIT; * » šN :.% > ' a o 6 2 dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 2 s__ lll ".<.> ':.<.> " EE E _-9 o 2 -IULD_I
<br> IEIEI 5 <.>
<br> dě.i
<br>.— 1“.e.<.>.<.> _ ' Buk0\©\ \.\\Fú “'n'
<br> \\b\\ (.it““
<br> Tento pracovník bude doptnen pr._pra'cn na sloupu C5
<br> Omezení bude probíhat pouze v pracovni dobu zhotovitele.Mimo pracovní dobu bude DZ zneplatneno
<br> to
<br> „.U) & \— Dopravně inženýrské opatření E / - : J N I—JLNEV Pro Pl.-u us __ © wm'ww "cm,<.>.<.> Mam.<.>.<.>.<.> m.<.>.<.>.<.> ; NlllPhnaudLuzmn mmmm o Objednatel.Umon Grid : na % B U kOVEC V3 meal: xml Pekař \— D <.>
<br> Dalum- IIA/2021
<br> Demontáž sloupů kabelu el.vedení Slupnň;
<br> Druh: PRILOHA
VV. OOP. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v k.ú. Bukovec u Burdů z důvodu provádění kabelu NN
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „zákon o silničním provozu“),v platném znění
a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,v platném znění (dále jen správní řád)
<br>
<br> stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
<br> žadateli:
<br>
společnosti Union Grid s.r.o <.>,se sídlem Václavské nám.846/1,Praha 1,IČ: 03508617 na silnici
I/3 v k.ú.Bukovec u Burdů z důvodu provádění kabelu NN
<br>
v termínu: 18.5.2021 - 19.5.2021
<br>
<br> Při umístění přechodné úpravy provozu musí být splněny tyto podmínky:
<br> 1.Umístění značek na silnici I.třídy je stanoveno dle předloženého návrhu DIO.Návrh DIO je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <.>
2.Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací v souladu se zákonem č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o silničním provozu a vyhl.č.294/2015 Sb.Přenosné svislé dopravní značení bude
umístěno na červenobílé pruhované sloupky a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodní hrana
<br> dopravní značky musí být ve výšce min.60 cm nad vozovkou,její nejbližší hrana musí být umístěna
<br> min.50 cm od zpevněného kraje komunikace a XXX.XXX cm <.>
X.Pracovníci zhotovitele dopravního značení musí být řádně proškolení,poučení a označení dle platné
<br> vyhlášky <.>
4.K žádosti bylo...

Načteno

edesky.cz/d/4625058

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz