« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v intravilánu městyse Bernartice, okres Písek č. 358/2021 vyvěšeno dne: 03.05.2021 Datum sejmutí: 19.05.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha DIO
BFR mame“ _.JAR/ma !( „__-,f '
<br> ;;“ 'i').<.>
<br> A,: ?.| 14 ÍI—I - :: ' * ' ' l'i' :r- : '
<br>._ |_ 3 (I.ff.“ :.<.> » <.>
<br>.<.>._.1_ :._ _ T.g.! i <.>
<br> -,; 'Maw„'._
<br> :( ',<.>.-.___,IF.;7' IŽŽI ".mw ; <.>,-.—":::: LC.<.> '“ ŠŠŠ! 13.3 8? '
<br>.<.> <.>
<br> „fw 3 )( F) 22 + 543 „!!/000 ' r—b mir uni-a.; 6 x 3 20.(30)
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD - JEHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a sžěnáčnš'ho hospodářstvi Dopravní značení schvaigm (1) Č.j.: %?CvWMf/Zóť/ Ze dne ŠC'V'ZLLĚ
<br> ff <,>
VV. OOP. Přechodná úprava provozu silnice I/29 v intravilánu městyse Bernartice, okres Písek
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
<br> a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném znění
<br> a podle § 77 odst.5,zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br> STANOVUJE
<br> žadateli: Městysu Bernartice,Náměstí svobody 33,398 43 Bernartice,IČO 002 49 530
<br> přechodnou úpravu provozu silnice I/29 v intravilánu městyse Bernartice,okr.Písek
<br> (dle doloženého návrhu DIO)
<br> Důvod: konání kulturní akce „Prvomájový jarmark“
<br> Termín: 01.05.2020 (od 07:00 hod.do 14:00 hod.)
<br>
<br> Za těchto podmínek:
<br> 1.Umístění značek na silnici I/29 je stanoveno dle doloženého návrhu DIO.Návrh DIO je nedílnou součástí
tohoto stanovení <.>
<br> 2.Bude dodrženo vyjádření Policie ČR,KŘP Jčk,dopravního inspektorátu Písek,č.j.: KRPC-39436-1/ČJ-
2020-020506-I ze dne 31.03.2020 <.>
<br> 3.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 4.Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny
tak,aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a to v souladu
s Technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dop...

Načteno

edesky.cz/d/4625057

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz