« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Strančice, Na Výsluní - GAS Blaník - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Strancice-Na-Vysluni-pc-143_68.pdf
sgi-nahlizenidokn zk.cz/marushka/print.aspx
DZ Strančice Na Výsluní GAS Blaník.pdf
Č.j.: 129977/2021-MURI/OSAD 4.5.2021
Č.ev.: 140367/2021
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> GAS Blaník s.r.o <.>
Na Oboře 199
257 06 Louňovice pod Blaníkem
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 3.5.2021 a souhlasu s dotčeným
orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov - JIH
ze dne XX.X.2021
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na místní komunikaci ulice Na Výsluní v obci Strančice z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Výstavba přípojek plynu,vody a kanalizace
zodpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
schválen Policií ČR DI XXXXX venkov – Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o zvláštním užívání
komunikace vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br>
Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
<br>
<br> Č.ev.: 140367/2021
<br> 2
<br> - Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno...

Načteno

edesky.cz/d/4625030

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz