« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Telce - oprava komunikace, uzavírka silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - SSU - OOP - stanovení DZ: Telce - oprava komunikace, uzavírka silnice
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX012LB3Z*
*MULNX012LB3Z*
<br> Městský úřad Louny
odbor dopravy
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/4698/2021/OD/PB Louny 03.05.2021
Číslo jednací: MULNCJ 31626/2021
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXXX XXXXXXX
<br>
Toto opatření nabylo účinnosti dne:
Sídlo:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415621286
p.blahout@mulouny.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle §124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),na základě návrhu žadatele SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,IČO 48035599 <,>
Pražská tř.495/58,České Budějovice 3,370 04 České Budějovice 4,a souhlasného stanoviska
Policie ČR,KRPU DI Louny č.j.KRPU-68259-1/ČJ-2021-040706-1-IB ze dne 26.04.2021 a podle § 77
zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích č.II/237,II/239,II/246,III/2469,III/23736,III/23738,III/23739,v Peruci,Černčicích <,>
Lounech a Telcích v rámci akce: „Telce - oprava komunikace,uzavírka silnice č.II/237“,při použití
následujícího dopravního značení:
<br> B 1 – zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech,Z 2 – Zábrana pro označení uzavírky,E 13 – text
„Mimo povolení stavby a IZS“,IS 11a – návěst před objížďkou,IS 11b – směrová tabule pro
vyznačení objížďky,IS 11c – směrová tabule pro vyznačení objížďky,IP 10a – slepá pozemní
komunikace,E 3a – vzdálenost,E 9 – druh vozidla,IP 22 – změna organizace dopravy,B 4 – zákaz
vjezdu nákladních automobilů + E 13 – text „Mimo dopravní obsluhu a IZS“,v termínu od 19.05.2021
do 23.05.2021 <.>
<br> Dopravní značení bude umístěno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění
stavebních prací,pro úplnou uzavírku a vedení objízdné trasy v uvedených termínech <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných sign...

Načteno

edesky.cz/d/4624639

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz