« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Seznámení s podklady pro rozhodnutíZařízení staveniště OL2, Výstavba trasy I.D metra v Praze PKD-78724/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznámení s podklady pro rozhodnutíZařízení staveniště OL2, Výstavba trasy I.D metra v Praze PKD-78724/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br>
- dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
- / 17.3.2020 Ing.XXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 573938/2021 Počet listů/příloh: 4 / 0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 458382/2020 27.4.2021
<br>
<br>
SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební úřad na
úseku drah příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s ustanovením § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších
předpisů,a jako speciální stavební úřad na úseku pozemních komunikací příslušný podle
ustanovení § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona,v souladu s ustanovením § 40 odst.4 písm <.>
a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále též
„stavební úřad“ nebo „správní orgán“),ve věci žádosti stavebníka Dopravní podnik hl.m.Prahy <,>
akciová společnost,se sídlem Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9,IČO 000 05 886 <,>
zastoupeného společností Inženýring dopravních staveb a.s <.>,se sídlem Branická 514/140,147 00
Praha 4,IČO 053 15 522,ve stavebním řízení k veřejně prospěšné stavbě
<br>
„Výstavba trasy I.D metra v Praze,provozní úsek Pankrác – Nové Dvory“
<br> v rozsahu stavebního oddílu SOD 13 – Stanice Olbrachtova,konkrétně v části Zařízení
staveniště OL2 <.>
<br> oznamuje,že v tomto řízení,vedeném pod spisovou značkou S-MHMP 458382/2020,byly
doplněny podklady pro vydání rozhodnutí <.>
<br> V souladu s ustanovením § 36 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,prohlašuje,že účastníci řízení se ...

Načteno

edesky.cz/d/4624154

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz