« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Signex ul Kamenice
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0191239/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0191239/2021 Ing.Lang /542174217 3.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-61875-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 19.4.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Kamenice podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu existence výjezdu ze stavby na ul.Kamenice <.>
<br>
<br> Termín realizace je v období 10.5.– 30.6.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
<br> nařídit žadateli,aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistil
<br> dop...
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> 1
<br> č.o.210144
9.4.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.Dvoøák Marek
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> Brno,ul.Kamenice
Vjezd a výjezd ze stavby
<br> STAVBA
<br> Záchranná služba
<br> FN
<br> Vr
át
<br> ni
ce
<br> Kamenice
<br> Brána
<br> Nájezdový
obrubník
<br> Panelka
STÁVAJÍCÍ
<br> STÁVAJÍCÍ
<br> STÁVAJÍCÍ
P6
<br> VÝ
JE
<br> ZD
<br>
Z
E
<br> ST
A
<br> VB
Y
<br> A2
2
<br> E1
3/
<br> VÝ
JE
<br> ZD
<br> ZE
S
<br> TA
VB
<br> Y/
<br> VÝJEZD
ZE
<br> STAVBY
<br> A22
E13/VÝJEZD
<br> ZE STAVBY/
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> č.j.: MMB /2021 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> Částečná uzavírka
<br>
Stránka 1
<br> 2021-05-03T09:12:11+0200
Ing.XXXXXX XXXX aXcccXXafXXbXXXXfdXXXeadXXXdXXXdXXaXXXXd

Načteno

edesky.cz/d/4623956

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz