« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Netroufalky Kamenice Udrzba vymena a inovace metalickych kabelu 2 cast
S
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO - MĚSTO KÚ: ------------------------------------ DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 04/2021
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 5x A4
<br> PDZ - 054
2021 - 062
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY:
<br> XXXX XXXXX
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> S
<br> XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> ÚDRŽBA,VÝMĚNA A INOVACE METALICKÝCH KABELŮ
KAMENICE
<br>
<br> 2
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA:
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
LA
<br> D
PM
<br> B
<br> stávající oplocění
<br> bude využito stávajícího prostupu
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
ÚDRŽBA,VÝMĚNA A INOVACE METALICKÝCH KABELŮ
KAMENICE
<br>
LEGENDA:
<br> A15
<br> S7
<br> - STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
OSAZENO DLE TP 65 A 66
<br> - POSUVNÉ PRAC.MÍSTO - VÝKOP O XXX.ŠÍŘCE X,X m A DÉLCE XX m
VŽDY ZABEZPEČENO PROTI PÁDU CHODCŮ MOBILNÍM OPLOCENÍM
<br> - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ VÝKOPU
<br> poznámka: dopravní značení B28 bude osazeno 7 dní před začátkem prací
poznámka: výkop bude po položení kabelu průběžně zasypáván
<br>
- PŘÍSTUPOVÉ VÝKOPY KE STÁVAJÍCÍM PROSTUPŮM POD KOMUNIKACEMI
ZABEZPEČENO PROTI PÁDU CHODCŮ MOBILNÍM OPLOCENÍM
<br> poznámka: během stavby bude vždy zajištěn průchod chodců
<br> OD DATUM
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBY
<br> E13
<br> B28
<br> E8d
<br> OD DATUM
MIMO
<br> VOZIDLA
STAVBY
<br> E13
<br> B28
<br> E8d
<br> PROSTOR PRO VOZIDLA
STAVBY
55 m2
<br>
Stránka 2
<br> 2021-05-03T10:25...
Netroufalky Kamenice Udrzba vymena a inovace metalickych kabelu 1 cast
NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO - MĚSTO KÚ: ------------------------------------ DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 04/2021
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 054
2021 - 062
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY:
<br> XXXX XXXXX
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> S
<br> XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> ÚDRŽBA,VÝMĚNA A INOVACE METALICKÝCH KABELŮ
KAMENICE
<br>
<br> 1
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA:
<br> S
<br> 6x A4
<br> MIMO
VOZIDLA
<br> S POVOLENÍM
MU
<br> SOUKROMÝ
POZEMEK
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
LA
<br> S PO
VO
<br> LEN
ÍM
<br> M
U
<br> MIMO
DPMB A
IDS JMK
<br> MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MU
<br> D
PM
<br> B A ID
S
<br> M
IM
<br> O
ZÁSO
<br> BO
VÁN
<br> Í
M
<br> U
<br> Z4
d
<br> M
IM
<br> O
D
<br> PM
B
<br> A
ID
<br> S
JM
<br> K
A
<br> IS
Z
<br> MIMO
DPMB A
IDS JMK
<br> A ISZ
<br> MIMO
DPMB A
IDS JMK
<br> A ISZ
<br> Z4
d
<br> Z4
d
<br> Z4
d
<br> min.3m
<br> dlažba
<br> směr posunu pracovního místa
<br> M
IM
<br> O
D
<br> PM
B
<br> A
ID
<br> S
JM
<br> K
A
<br> IS
Z
<br> 6 m
<br> výkop v prostoru křižovatky
bude realizován po polovinách
<br> v prostoru křižovatky bude
využito stávajícího prostupu
<br> výkop v prostoru křižovatky
bude realizován po polovinách
<br> v prostoru zastávky MHD
bude využito stávající chráničkya protažení nového kabelu bude provedeno o víkendu,aby bylco nejméně omezen provoz MHD(doba trvání 1 den)
<br> stávající oplocění
<br> v prostoru okružní křižovatky
bude využito stávajícího prostupu
...
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0182738/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0182738/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-58570-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 12.04.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> BRENN telematic s.r.o <.>,se sídlem Vídeňská 51/122,619 00 Brno,IČ: 062 44 955
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Netroufalky,NN1198 (dopravní cesta mezi
<br> ul.Netroufalky a Palachovým nám.),Kamenice a Akademická (parkoviště) ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu údržby,výměny a inovace metalických kabelů na ul.Netroufalky a Kamenice <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.05.2021 – 15.07.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce...

Načteno

edesky.cz/d/4623954

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz