« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení místní úpravy provozu: Změna místní úpravy na silnici č. III/15911

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-10657.pdf
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
STANOVENÍ
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o <.>,závod Český Krumlov,IČ 70971641 <,>
Budějovická 127,381 01 Český Krumlov
<br> (dále jen "navrhovatel"),po souhlasném závazném stanovisku orgánu Policie České republiky <,>
Krajského ředitelství Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního
inspektorátu,pod č.j.KRPC-990-31/ČJ-2021-020206 ze dne 08.03.2021,podle § 77 odst.1
písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění,opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> • Dotčená komunikace:
<br> 1) Silnice č.III/15911 (Mezipotočí – Slavkov) <.>
<br> • Provedení úpravy provozu:
<br> a) Instalace svislé dopravní značky č.B4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) <,>
b) Instalace dodatkové tabulky č.E5 s textem „7,5“ <,>
c) Instalace dodatkové tabulky č.E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ <.>
<br> • Komu se stanovuje:
<br> Navrhovateli <.>
<br> • Z důvodu:
<br> Tato změna místní úpravy provozu je vyvolána potřebou omezení vjezdu nákladních
automobilů na uvedenou silnici č.III/15911,kdy tato silnice,zejména svým šířkovým a
výškovým uspořádáním,neumožňuje bezpečný průjezd nákladních automobilů nad 7,5 t <,>
kdy zejména v zimních měsících dochází vlivem nevhodného výběru trasy systémem GPS
ke vjetí nákladních automobilů na tuto silnici a jejich uvíznutí.Uvedenou změnou dojde
k eliminaci tohoto nežádoucího jevu,přičemž oprávněné zájmy účastníků provozu nebudou
ohroženy <.>
<br>
<br>
<br>
...
1234.pdf
B24b s dodatkovou tabulí nad 7,5 t a mimo
dopravní obsluhu
<br> B24a s dodatkovou tabulí nad 7,5 t a mimo
dopravní obsluhu
<br> B4 s dodatkovou tabulí nad 7,5 t a mimo
dopravní obsluhu
<br> sil.I/39
<br> sil.I/39
<br> Hořice na Šumavě
<br> Český Krumlov
<br> Mezipotočí
<br> sil.III/15911

Načteno

edesky.cz/d/4619812

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz