« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Veřejnoprávní smlouva 20/2020 TJ Baník Žacléř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS20-TJ-Banik.pdf
smlouva č.VPS20/2020
<br> stránka č.1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s S 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších právních předpisů <,>
<br> a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
<br> Článek l <.>
<br> Město Žacléř
Rýchorské nám.181,542 01 Žacléř
IČO: 00278491 DIČ: CZ00278491
zastoupeno starostou Alešem Vaníčkem
Bankovní spojení: 1303713379/0800
(dále XXX XXXX „poskytovatel”)
<br> a
<br> TJ Baník Žacléř,z.s <.>
Revoluční 264,542 01 žacléř IČO: 00527831 zastoupená
Mgr.Radkem Kotykem,jednatelem společnosti
Bankovní spojení:
(dále XXX XXXX „příjemce”)
<br> Článek Il <.>
<br> X.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci mimořádnou
dotaci v maximální výši 657.861 Kč,slovy: šetsetpadesátsedmtisícosmsetšedesátjedna
Kč (dále jen „dotace”) <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je krytí výdajů v roce 2020 a 2021 na projekt architektonické
studie,dále projektu pro stavební povolení a provedení stavby rekonstrukce objektu
zázemí a přilehlých prostor fotbalového hřiště Tělovýchovné jednoty Baník Žacléř na
pozemku st.p.č.620 a 955 v katastrálním území Žacléř včetně inženýringu a autorského
dozoru <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v článku Il.této
smlouvy,v průběžných splátkách dle možností poskytovatele.Poslední splátka bude
vyplacena v termínu do 31.IO.2021.Poskytovatel si vyhrazuje právo snížit výši
poskytnuté dotace v případě snížení svých příjmů <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený v čl.Il.odst.2 této smlouvy jako dotace
investiční <.>
<br> Článek Ill <.>
<br>
<br>
<br> smlouva č.VPS20/2020
<br> stránka č.2
<br> 1.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl.Il.odst.2 a 4 této smlouvy,v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě.Žadatel nesmí XXX ke dni podpisu této smlouvy neuhrazeny splatné závazky
vůči městu.Dotace musí být použita ho...

Načteno

edesky.cz/d/4615045

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz