« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba k zahradní chatě a pergola, Hašlovice, (jiná stavba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-60103.pdf
Veřejná vyhláška
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v
platném znění,(dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení,kterou dne 30.11.2020 podal
<br> XXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Lipová 156,Domoradice,381 01 Český Krumlov 1 <,>
XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Lipová 156,Domoradice,381 01 Český Krumlov 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> přístavba k zahradní chatě a zahradní pergola,Hašlovice <,>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.168 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.543/43
(zahrada) v katastrálním území Hašlovice <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
1) Změna dokončené stavby-přístavba k zahradní chatě <.>
2) Zahradní pergola-venkovní posezení s krbem <.>
<br>
Umístění stavby na pozemku: V souladu s ověřenou situací,která je součástí tohoto rozhodnutí <.>
Přístavba k chatě bude provedena na pozemku p.č.543/43 v k.ú.Hašlovice,z její severní a
západní strany,půdorysné rozměry stavby budou poté 7,5 x 7,5 metru.Nový půdorys stavby
bude ze severní strany ve vzdálenosti 4,160 m od hranice se sousedním pozemkem p.č <.>
543/45.Přístavba bude přízemní,s pultovou střechou <.>
Pergola bude umístěna v jihovýchodním rohu pozemku p.č.543/43,těsně při hranici pozemku <.>
Pergola bude přibližně čtvercového půdorysu,o rozměrech čtverce 6,3 x 6,04 metru <.>
<br>
II.Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace,kterou vypracovali: Ing <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,Dis ...

Načteno

edesky.cz/d/4613437

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz