« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Vodovodní řad v obci Markvartice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-20474.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Společnost ECO CB s.r.o <.>,IČ: 26031825,Ant.Janouška 12/840,370 08 České
Budějovice
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru
Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-990-63/ČJ-2021-
020206 ze dne 13.4.2021,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: silnice III/15710 na pozemku parcelní č.2215/20 v k.ú.Zubčice
podle DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčená pozemní komunikace - viz.DIO příloha <.>
<br>  Důvod žádosti: vodovodní řad v obci Markvartice
<br>  Komu se stanovuje: ECO CB s.r.o <.>,IČ: 26031825,Ant.Janouška 12/840,370 08 České
Budějovice
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle
schváleného DIO v příloze <.>
<br>  Termín: od 17.5.2021 do 31.5.2021 <.>
<br> Odpovědná osoba: Zbyněk Lerch,tel.: 601 565 748
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.PRŮJEZD SLOŽEK IZS NEBUDE OMEZEN <.>
2.Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím
<br> silničního správního úřadu č.j.MUCK 21576/2021/ODSH/Hav ze dne 28.4.2021 (dále jen
"rozhodnutí") <.>
<br> 3.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,...
Markvartice_vodovod.pdf
cílová & startovací jáma
<br>.<.> _'—- „ '\El ilkqbzďrí-h; ::SKÝ KFU; %] CPK
<br> MESE“ Kohmarová
<br> Emi; kdomovagsiyristawz
<br> jšiéfoůFsm 150 na?
<br> Sam!
<br> mmm načal!

Načteno

edesky.cz/d/4612510

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz