« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Stavební práce Chlumeček č.p. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-20806.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Chlumeček 1,382 03 Křemže
<br> (dále jen „žadatel“) podal 9.10.2019 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle předloženého DIO z důvodu realizace akce:
<br> Stavební práce Chlumeček na nemovitosti č.p.1
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") <.>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,po souhlasu Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje,Územního odboru Český Krumlov,dopravního inspektorátu č.j <.>
KRPC-990-68/ČJ-2021-020206 ze dne 15.4.2021 (dále jen "orgán policie") přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčené komunikace: silnice III/1435 na pozemku parc.č.2186/1 v k.ú.Křemže podle
DIO v příloze <.>
<br>  V úseku: dotčené pozemní komunikace - viz.DIO v příloze <.>
<br> Komu se stanovuje: XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Chlumeček 1,382 03 Křemže
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle
předloženého DIO v příloze <.>
<br>  Termín: od 17.5.2021 do 17.6.2021 <.>
<br>  Odpovědná osoba: XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br> 1.Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního
<br> správního úřadu č.j.: MUCK 21149/2021/ODSH/Hav (dále jen "rozhodnutí") <.>
2.PRŮJEZD SLOŽEK IZS NEBUDE OMEZEN <.>
3.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů,technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Česk...
Krivanova_-_Chlumecek.pdf
Doqurw ZABOR KOMpNIKACE z DUVODU OPRAVY STŘECHY
<br> \„
<br> \.<.> Statek Chlumeček-lsáěrní kří
<br> uslav Žák,Kollárova 740135.39101 Písek.leL 777045577,'amslav.zak : tiscali.cz
<br> MŠ.-Hike
<br> 11500

Načteno

edesky.cz/d/4605589

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz