« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-11691.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad
příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1,písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
znění,(dále jen "stavební zákon") ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení,kterou dne 03.03.2021 podala
<br> Obec Dolní Třebonín,IČ: 00245852,Dolní Třebonín 6,382 01 Dolní Třebonín
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.39 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.167 (zastavěná
plocha a nádvoří),parc.č.1353 (ostatní plocha),parc.č.1357/2 (ostatní plocha),parc.č.1364
(ostatní plocha),parc.č.1414 (ostatní plocha),parc.č.2266 (ostatní plocha),parc.č.2270
(ostatní plocha),parc.č.2292/1 (ostatní plocha),parc.č.2292/5 (ostatní plocha),parc.č <.>
2293/3 (ostatní plocha),parc.č.2294/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Třebonín <.>
<br>
Druh a účel umisťované a povolované stavby:
<br> SO 101 - Chodník,zpevněné a zelené plochy
- Nový chodník začíná v rozjezdu křižovatky III/15535 s MK vedoucí do obytné zástavby.V
<br> celé své délce kopíruje hranu stávající silnice III/15535,která bude rekonstruována
(rekonstrukce je samostatnou akcí SÚ JČK).Vzhledem k šířkovým poměrům mezi hranou
stávající sil.III/15535 a oby...
Chodnik_Dolni_Trebonin.pdf
/Ž( \ \r.l Ale )%+ q \— l,;,MK \ *“ * ; + ($ ) + \ _ 3/— Á ; ' \,<,> 2 _ O) ] \ ;_ 5—— ;w »».; KOORDINAČNI SlTUAČNl VYKRES % „„ a ? / 3; to A \ 17 V V I \“ +" _,; \ „;; fl) l XXXX X.X: (A,; <% „ “to X „_ 7 $ ; + Í \) o ; \— Šl,<.>,<,> V" + ; ; Q (\,N ; m 9 3 (D ghe evnene a zelené plochy ““Z m; %" “5917“ t,55 ; Š ' 0 ' ' »,<,> /,$ ; ; (QI,: Ě ze; + ; (NK a & 00 + ; SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU ; ; Silnlce |||/155,55 bUde V CGI? delce noveho chodníku opravena - investor SUS JCK_ l l + ; x—r ; í č “> „f),; g; * * žáallřéttztír't; azŠÉšÉi-ZÍRŠŽSŠÉGÝŠŠGSG'la SOUČatríafggggu Sithem/15535 / á,l \— * / /šf—/* „_ ; BUDE ZŘí ENAVODíCí LlNl spm íoeR - ' “ ' ' N,' V V Opravy 3" * QÚ z 36,3%,<,> _ Ř" ! 5|2 /,<,> e ».; ; 0 E ; BEzŠARíÉROVE VED íOH cu ' ' '06 m) Chodník,zpevnene a zelene p; chy (E M.2 $%,<,> ; ; ; ; 3,a % / O) Výškové ozazení všech silničních obrub bude v souladu s ' ' UK NČE CHODNÍK * '%',<.> ; ' l » / 5 0 *“ > - " ' ' ' ' <.>,<,> _novym povrchem,tl- 2 v R ZJEĚÉDU MK UQJ „ 0%,a,„,<,> / ; “Q ; /'Š / „ _,„,V:,; ; ; Ě ?? (>) Verejne osvetleni &' vyska obruby bude + 0112 rn nad hranu noveho povrchu sn,lll/15535 \,hraně zpevnění ; +; O) š 7%; ; odnlk,zpevnene a zelene QC ; g)) ; ;,; N N * _ E\ UKONĚEŠJÍ,; z l % 37; „O) a + 0,02 m v místech Vjezdu,krízení s MK a UK.* 3 O \ 3 > / / ; +a) ; x—r.+ "f > U FASAW Č * “ě tí W,Q' 5 ' POZNÁMKA č 3 - cz> ; “? &“ l < l \ E N * := :: :: L A,;; g +,<.>,z,<,>,a e „„ cv,co oo ————»——'—' q,_ O) ; \ f g 33) ; : ; _ „,X „ „„,————— „„,_ w,) \\ \ g; „idey NAPOJENl NOVEHO VĚÍŠíĚŽŠŠÍXĚEŽEÚŠ % “%,<% \— V cele délce nového chodníku bude vybudováno nové veřejné osvětlení % ; % + \ „ / / v ; oo ; % Wx T „„ ? „rx,;; )a „ „ wáš; “m 5,3“ a \ ( _ - Viz 3.0.401 - Verelne osvetleni.Stávající sloupy vo budou demontovány_ ; v— v _ W; \— ; \ne _ ;,: _32; 1' R,"_ M “Kš— % Š Š.<.> ; Realizace nového chodníku je podmíněna realizací nového veřejného osvětlení.; k „,(šitý ; \— \ 'onzmi "0 00150,2m Š „ _ v_w—w—\ M *WÁ,_“.; ($% POZNÁMKAV ' e s pp ' _,\,\,„,w ...

Načteno

edesky.cz/d/4603062

Meta

Územní plánování   Stavby   Rozpočet   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz