« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Chodník podél silnice III/15535 v obci D.Třebonín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-19175.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy západ,závod České Budějovice,IČ:
<br> 45274924,Planá 72,370 01 Planá
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 14.4.2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ověřeného DIO z důvodu akce:
<br> Chodník podél silnice III/15535 v obci Dolní Třebonín
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal žadatel
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru
Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-990-67/ČJ-2021-
020206 ze dne 13.4.2021,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto
<br> • Dotčená komunikace: silnice III/15535 – viz.příloha DIO <.>
<br> • V úseku: dotčené pozemní komunikace - viz.příloha DIO <.>
<br> • Komu se stanovuje: EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy západ,závod
České Budějovice,IČ: 45274924,Planá 72,370 01 Planá
<br> • Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle
schváleného DIO <.>
<br> • Termín: od 17.5.2021 do 12.7.2021 <.>
<br> • Odpovědná osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního
<br> správního úřadu č.j.: MUCK 19223/2021/ODSH/Hav ze dne 26.4.2021 (dále jen
"rozhodnutí") <.>
<br> 2.PRŮJEZD S...
Erovia_Dolni_Trebonin_C.pdf
| cnonmx PODÉL su.<.> ||u1ssas v OBCI DOLNÍ TŘEBONÍN i v 55"
<br> Dolní Třebonín
<br> 30
<br> Horní Třebonín
<br> 'i-ii *=? < H:“
<br> *=: (Yi ' ' l—5*í' “\“-'“ “V",<.>.hlavna: :;mýyíhnamw
<br> - law-bnln ubulwďnl | okem-m.<.> al,<.> r.o.lelůl 24.<.> 310 0? &$.Budlnudco
<br> ' una IS? : Sli "O "]
<br> * mo-cuonum FDD |_ “.mn
<br> Il! VOIGIDDL 1' EBONN
<br> mámu:
<br> Wx
<br> Horni Třebonín
<br> IE-IODNÍK PODÉL sun/15535 v osm Dom! TŘEBONÍHŘI
<br> POZNÁMKA- Pro urychleni praci budou zřízena dvě oraooum místa s rozestupem 300 m
<br> DETAIL
<br> u :.E o.<.> O "! N N E
<br> &
<br> lati SIV
<br> %
<br> &%
<br> Illi15535
<br> PRILUMA x 215mm
<br> AIS IN <.>
<br> %
<br> w o'g'unu
<br> % h!.: 3“ 4“ IN
<br> “235me Nru-I' <.>
<br> LION- ulovena! :: obaloam timber-ou.W.l na.lelláů 216 370 O? celků Budúhůee
<br> mmm.: Emmi.<.> “ Moutn- Hon-T:.:mnlc <.>
<br> "m" mo.cuonth PDDEL SMIMEEJE v na:: DOLNI mor.-iu
<br> NW! : UJ ! N21
<br> __—

Načteno

edesky.cz/d/4603061

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz