« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce chodníku v Srníně u silnice III/1439

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-20090.pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Společnost RUGO – STAV s.r.o <.>,IČ: 07731108,Loučej 12,382 03 Křemže <,>
kterou zastupuje Mgr.XXX XXXXXX,IČ: XXXXXXXX,U Tří dubů XX/XXXX,XXX 10 České
Budějovice
<br>
<br> Městský úřad Český Krumlov,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako správní orgán
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
po písemném vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,Územního odboru
Český Krumlov,dopravního inspektorátu (dále jen „orgán policie“) č.j.: KRPC-990-56/ČJ-2021-
020206 ze dne 1.4.2021,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br>  Dotčená komunikace: silnice II/1439 na pozemku parcelní č.1496/2 v k.ú.Srnín podle
DIO – viz.příloha <.>
<br>  V úseku: dotčená pozemní komunikace - viz.DIO příloha <.>
<br>  Důvod žádosti: rekonstrukce chodníku v intravilánu obce Srnín
<br>  Komu se stanovuje: RUGO – STAV s.r.o <.>,IČ: 07731108,Loučej 12,382 03 Křemže <,>
<br>  Provedení dopravního značení: dle vyhlášky č.294/2015 Sb.– přenosné SDZ podle
schváleného DIO v příloze <.>
<br>  Termín: od 3.5.2021 do 12.5.2021 <.>
<br>  Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.PRŮJEZD SLOŽEK IZS NEBUDE OMEZEN <.>
2.Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím
<br> silničního správního úřadu č.j.MUCK 21346/2021/ODSH/Hav ze dne 26.4.2021 (dále jen
"rozhodnutí") <.>
<br> 3.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhl...
Chodnik_Srnin_1.pdf

Načteno

edesky.cz/d/4603059

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz