« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ke Krči x Branická - ostrůvek přechodu pro chodce PKD-78464/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke Krči x Branická - ostrůvek přechodu pro chodce PKD-78464/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu
<br> *MHMPXPFTO5NM*
MHMPXPFTO5NM
<br>
<br>
<br>
<br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,>
a.s <.>
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
XXXX XXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-492775/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 2/2
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 199184/2021PKD 19.4.2021
<br>
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „ zákon o silničním provozu“) zahájil dne 19.04.2021 na základě
žádosti právnické osoby Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,IČ: 03447286 řízení o návrhu
opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „ správní řád “) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,předkládá
<br>
<br> návrh opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> spočívající v umístění dělících ostrůvků vyskládaných z mobilních obrubníků na přechodu pro chodce
v křižovatce Ke Krči x Branická,a v doplnění DZ B28 + E13,C4a dle přiložené dokumentace,která je
nedílnou součástí tohoto návrhu,za níže uvedených podmínek realizaci případného budoucího stanovení:
<br>
1.Dopravní značení a zařízení bude osazeno odbornou firmou v souladu s přilož...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz