« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Adaptace bytu č. 1, K Sokolovně čp. 199, 104 00 Praha 22 – Uhříněves“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podklad VZMR.zip
Podklad VZMR/Architektonicko-stavebni/00 - Pruvodni a technicka zprava.pdf MÍSTO STAVBY: STAVEBNÍK: Ing.arch.XXXXXX XXXXX Úřad městské části Praha XX Nové náměstí XXXX,XXX 00 Praha 22 - Uhříněves K Sokolovně 199/5,104 00 Praha 22 - Uhříněves NÁZEV AKCE: DATUM: Únor 2021 NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:ČÁST: A B Architektonicko-stavební řešení PROJEKTANT: BELARTIS s.r.o.+420 602 603 604,info@belartis.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: A.1.Identifikační údaje o investorovi Investor: Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250/10 104 00 Praha A.2.Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace Projektant: BELARTIS s.r.o.Jeremenkova 920/7 147 00 Praha 4 - Podolí Architektonicko-stavební řešení: Ing.Arch.XXXXXX XXXXX roith@roitharch.eu Elektroinstalace: XXXXXX XXXXXX +XXX XXX XXX XXX Vytápění: XXXXXXXX XXXXXX +XXX XXX XXX XXX ZTI: XXXXXXXX XXXXXX +XXX XXX XXX XXX Vnitřní plynovod: XXXXXXXX XXXXXX +XXX XXX XXX XXX A.X.Seznam vstupních podkladů - původní projektová dokumentace - zaměření bytové jednotky - fotodokumentace A.4.Předmět dokumentace A.4.1.Název a místo stavby Název stavby: Adaptace bytové jednotky Adresa stavby: K Sokolovně 199/5,Uhříněves B.1.Popis stávajícího stavu bytové jednotky Záměrem investora je zrekonstruovat stávající bytovou jednotku 1+1 v bytovém domě v ulici K Sokolovně 199/5,Uhříněves.Bytová jednotka se nachází ve 4.NP.Přístup do bytové jednotky je ze společné chodby domu do vstupní předsíně,ze které je přístup do koupelny se záchodem a do kuchyně.Z kuchyně se dále vstupuje do obývacího pokoje a do technické místnosti.B.2.Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb <.>,502/2006 Sb.resp.137/1998 Sb.a splňuje obecné požadavky na výstavbu.Pro stavbu budou navrženy takové materiály,výrobky a konstrukce,jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují,že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,po...
Smlouva_navrh.pdf
1
<br>
číslo smlouvy objednatele:
<br>
<br> SMLOUVA O DÍLO
<br> uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>,v platném
<br> znění
<br> „Adaptace bytu č.1,K Sokolovně čp.199,104 00 Praha 22 – Uhříněves“
<br>
<br> I <.>,Smluvní strany
<br> Objednatel: Městská část Praha 22
<br> Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114
<br> zastoupený starostou MČ Praha 22:
<br> ve věcech technických: odborem správy majetku,XXX XXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX,mail: jan.manak@praha22.cz
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.: 27-2000754389/0800
<br> IČO: 00240915
<br> DIČ: CZ00240915
<br> a
<br> Zhotovitel:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených <.>
<br>
<br> II.<.> Předmět smlouvy
<br> Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
<br> „Adaptace bytu č.1,K Sokolovně čp.199,104 00 Praha 22 – Uhříněves“ podle projektové
<br> dokumentace a v rozsahu oceněných položkových rozpočtů dodávky,které jsou součástí
<br> projektové dokumentace,položkové rozpočty tvoří přílohu smlouvy.Přílohou smlouvy je také
<br> projektová dokumentace v elektronické podobě (CD) <.>
<br> Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu <.>
<br>
<br> III.<.> Doba plnění
<br> Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace bytu č.1 <,>
<br> K Sokolovně čp.199,104 00 Praha 22 – Uhříněves“ do devadesáti kalendářních dnů ode dne
<br> převzetí staveniště od objednatele,nejpozději však do 15.10.2021 <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
IV.<.> Cena díla a platební podmínky:
<br> 1.Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na
zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace bytu č.1,K Sokolovně čp.199 <,>
<br> 104 00 Praha 22 – Uhříněves“ a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:
<br> Cena díla bez DPH: Kč
<br> DPH 15 %: Kč
<br> Cena díla v...
Vyzva.pdf
Příloha č.2
<br>
<br> VÝZVA
<br> k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
<br> „Adaptace bytu č.1,K Sokolovně čp.199,104 00 Praha 22 – Uhříněves“
<br>
<br> Veřejný zadavatel městská část Praha 22,IČ: 00240915,se sídlem Nové náměstí 1250/10,104 00
<br> Praha 114,zastoupený odborem správy majetku (dále jen „zadavatel“),zadává veřejnou zakázku
<br> malého rozsahu podle ustanovení § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br> (dále jen „zákon“) s názvem „Adaptace bytu č.1,K Sokolovně čp.199,104 00 Praha 22 –
<br> Uhříněves“ (dále též „VZ“).Veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona <.>
<br>
<br> Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky <.>
<br>
<br>
<br> 1.Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Městská část Praha 22
<br> Se sídlem: sídlem Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114
<br> IČ: 00240915
<br> DIČ: CZ00240915
<br> Zastoupený: Ing.Janou Kovaříkovou,vedoucí odboru správy majetku
<br> Kontaktní osoba: XXX XXXXX,technik odboru správy majetku
<br> Tel.: 271 071 865 nebo 728 644 865
<br> E-mail: jan.manak@praha22.cz
<br>
<br> Dodavatelé jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávacích podmínek u kontaktní osoby
<br> výběrového řízení,a to nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek <.>
<br>
<br> 2.Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Předmětem VZMR s názvem „Adaptace bytu č.1,K Sokolovně čp.199,104 00 Praha 22 –
<br> Uhříněves“ je celková rekonstrukce bytu bez dispozičních úprav.Rozsah je stanoven projektovou
<br> dokumentací,která je přílohou této výzvy <.>
<br> Předmět VZ podle projektové dokumentace,která je přílohou této výzvy:
<br> • celková rekonstrukce vodoinstalací
<br> • celková rekonstrukce topného systému
<br> • celková rekonstrukce elektroinstalací
<br> • stavební úpravy (výměna podlahových konstrukcí,opravy omítek,nová výmalba,výměna dveří
<br> • dodání a montáž kuchyňské linky včetně plynového sporáku <.>
<br> Minimální požadovaná záruka na dodané práce je 60 měsíců od p...

Načteno

edesky.cz/d/4595499

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz