« Najít podobné dokumenty

Město Český Krumlov - Smlouva o poskytnutí dotace DMO Český Krumlov, z.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Český Krumlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DMO_Cesky_Krumlov_z.s..pdf
1
<br> Smlouva o poskytnutí dotace
<br> Tuto smlouvu uzavírá
<br> město Český Krumlov
zastoupené Mgr.Daliborem Cardou,starostou města
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČO: 245836,DIČ: CZ00245836
bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
č.ú.221241/0100
(dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> DMO Český Krumlov,z.s <.>
zastoupené Mgr.Martinem Hákem,členem výboru
náměstí Svornosti 2,Vnitřní Město
381 01 Český Krumlov
IČO: 08814112
bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
číslo účtu: 123-1167270277/0100
(dále jen příjemce)
<br>
<br> I.Účel smlouvy
<br>
Účelem smlouvy je poskytnutí dotace DMO Český Krumlov,z.s <.>,IČO: 08814112 <,>
na úhradu nákladů projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov v
souladu se žádostí příjemce a usnesením Zastupitelstva města Český Krumlov
0083/ZM9/2020 ze dne 17.12.2020 ve výši 3.370.000 Kč,slovy tři miliony tři sta
sedmdesát tisíc korun českých.Finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce
po podpisu této smlouvy.Příjemce je povinen při realizaci projektu dodržovat podmínky
uvedené v Pravidlech pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov <.>
<br>
II.Použití finanční podpory
1) Prostředky,poskytnuté podle článku I.této smlouvy,mohou být použity pouze na úhradu
<br> nákladů na neekonomickou činnost související s projektem Podpora rozvoje cestovního
ruchu destinace Český Krumlov v roce 2021 v souladu se žádostí o poskytnutí dotace <.>
<br>
III.Povinnosti příjemce
1) Příjemce je povinen umožnit oprávněnému zástupci poskytovatele nahlížet do dokladů
<br> souvisejících s plněním článků I.a II.a umožnit mu provádět kontrolu pro účely
dodržování této smlouvy <.>
<br>
2) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu
<br> projektu,a to nejpozději do 28.2.2022.Vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu překládá
příjemce na předepsaném formuláři včetně požadovaných příloh.Formulář vyúčtování je
k dispozici na internetové adrese: www.ckrumlov.cz/dotace <.>
<br>
3) Příjemce je po...

Načteno

edesky.cz/d/4593326


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Český Krumlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz