« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svazek zpráva z auditu 2020.PDF [0,76 MB]
toFflnco dlen Komory auditor0 in,e.oprdvn6nf 206 I t l I I I t T T T T I I t T I t t t I I spol.s r.o.NEZAVISLEHO AUDITORA o visledcich piezkoum6ni hospodaieni za obdobi od 01.01.2020 do 31.12.2020 dobrovol n6ho sva zku obci SVAZEK OBCi PRO PLYNOFIKACI PODZVIEIruSKA Obsah: ZprAva auditora Piehled prdvnich piedpis0 Piehled dokladfi a jinfch dokument0 vyuZitfch pii piezkoumdni Stanovisko dle poZadavku zlkona e.42012004 Sb <.>,$ 7 odst.'l pism.f Trutnov.dne 1 9.04.2021 Tel :499 812 034,mobil:602 541 849 I I I t t t t I I I I I I t I I I I t I I zpRAVA o Wsleoru pnezKouMAtti Hospoonnerui podle z{kona 6.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o zm6n6 n6ktenich zAkonil,ve zn6nl pozddj5ich piedpis0 (d6le jen "zikon o auditorech",auditorsk6ho standardu 6.52,dal5ich relevantnlch piedpisr} vydanich Komorou auditorr} eeske republiky,podle ustanoveni $ 42 z{kona t,<.> 12812000 Sb <.>,o obcich (obecni ziizeni),ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 a podle ustanovenl S 10 z1kona 6.42012004 Sb <.>,o piezkoumdv5ni hospodbieni rizemnich samospr6vnich celkft a dobrovolnfch svazk0 obci,ve zn6ni pozddj5ich piedpis0 (ddle jen "zAkon 6,<.> 42012004 Sb.") pro DOBROVOLNY SVAZEK OBCi SVAZEK OBC1 PRO PLYNOFIKACI PODZVIEIruSXA (d6le jen "svazek obci") za obdobi od 01.01.2020 do 31.12.2020 I.VSEOBECNE INFORMACE Ov6iovan'i rizem ni celek: 0eetni iednotka: Svazek obci pro plynofikaci Podzvidinska Prdvni forma.' dobrovolnf svazek obci Sidlo ilietni jednotky: Doubravice,d.p.155 Statutd rn i z d stu pc e : Ale na Veverkov6,I i kvid6torka Ieo: 701s7863 DE: C270157863 Registrace; Rejstiik svazku obci vedenli Krajskyim riiadem Kr6lov6h radeck5ho kraje Ov6iovatel: Auditorlauditorskd spo/einosf; FINCO-AUDlT,spol.s r.o.Prdvni forma; spolednost s rudenim omezenf m Sidlo auditora (spoleinosfy'; Trutnov,Komensk6ho 63 eisto oprevnEni Komory auditorrt iR; ZOO Sthtutdrni zdstupce: ing.XXXXXXX XXXXXX,jednatel OdpovEdny auditor: ing.XXXXXXX XXXXXX,oprXvnXni Xislo XXXX Osoby podilejicl se na piezkoumdni: - ICO: 25252429 DIe: C22...
svazek výsledovka 12-20.pdf [0,33 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Plynofikace Podzvičinska70157863
sestavený k 31.12.2020
<br> IČO: Název:
Sídlo: Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 16 365,50 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 8 568,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 2 916,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 57,03 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> - -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 076,00 -
<br> - -
<br> 124 018,50 -
<br> 8 568,00 -
<br> 2 916,00...
svazek rozvaha 12-20.pdf [0,34 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2020
70157863IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> DSO Plynofikace Podzvičinska
Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 36 387,10 36 387,10
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 36 387,10 36 387,10
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - ...
svazek příloha 12-20.pdf [0,46 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Doubravice čp.155,544 51 Doubravice
DSO Plynofikace Podzvičinska70157863
<br> sestavená k 31.12.2020
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,obec.doubravice@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
netýká se nás
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
netýká se nás
<br> Strana
1 z 16
<br> 22.03.2021
11:05:01
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Plynofikace),verze: 2021.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- - Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266...
svazek návrh ZÚ 2020.PDF [0,07 MB]
riitu Svazku obci nofikaci
Podzviiinska za r.2020
<br> ti.2 nedai.piijmy
ti <.>,4 piij atd transfery
PRIJMY C)ELKEM
<br> ti.5 bdLnevydaje
VYDAJE CELKEM
<br> saldo P a V
prostiedky let minul <.>
FINANC.CELKEM
<br> financov6rLf k 31.12.2020
<br> schv6lenlrrozpodet upraven)'rozpodet
<br> 05" )-
30
30,5
<br> 05
't-
<br> 30
?05
<br> -102,5
r02,5
102,5
<br> v tis,<,>
<br> Pheqr k
3r.t2.'2020
<br> 0,2
30
30,2
<br> 33,8
33,<,> 8
<br> -3,6
?6" )'
3,6
<br> 133
<br> t33
<br> -r02,5
0
<br> 102,5
<br> 3 646,03 Kd
<br> r33
r33
<br> Komentff k zfryEreLn6mu riitu Svazku obci pro plvnofikaci
Podzviiinska z^ r.2020
stav ridtu k 1.1.2020 479 061,78 K( <,>
piijmy 2ar.2020 30142,10K( <,>
vydaje 2ar.2020 33 788,13 Kd
stav ridtu k3I.12.2020 475 415,75 K( <,>
Svazek obr:i pro plynofikaci Podzvidinska v r.2020 neobdrLel i,6dnou dotaci <.>
<br> Na zSkladdr proveden6ho piezkoum6ni hospodaieni DSO zaroli2020 auditor konstatuje <,>
Ze nebyly ;zji5tdny L6dne chyby a nedostatky podle $ 10 odst.3 pism.b) a c) z6k'ona d <.>
42012004 f;b <.>
Rizika dle zdk.().42012004 Sb <.>,$10 odst.2 pism.b) arizika,ktpr6 mohou mit negativni
dopad na hLospodaieni DSO v budoucnu,nebyla identifrkov6nai
Dopkiujici ridaje:
-podil pohlled6vek na rozpodtu DSO l2A%
-podil z|vazktt na rozpodtu DSO A%
-podil zastavendho majetku ne celkovdm majetku DSO A%
<br> Podrobny piehled plndni piijmfr a vydaji,nakoupen6ho a prodpn6ho majetku a cel6
zprdva o piezkumu hospodaieni Svazku obci pro plynofikaci PgdzvidinskaTar.2020 je
k nahlddnrrti v listinnd podobd na OU Doubravice a na elektroqLickd uiedni desce Obce
Doubravice www.doub r av rce.cz <.>
Obdan6 se mohou k n6vrhu zi:dredneho ridtu 2ar.2020 vyjedfit pisemnd ve lhritd do 15
kalendSinich dnri od data vyv65enf <.>
<br> vyvd5eno: 21.4.2021
Svazek obci
<br> pfop av/,'h,cka
sidl
<br> E-mail: cz
<br> sejmuto:
svazek finanční vypořádání za r. 2020.PDF [0,28 MB]
_ _ Tabulka č.1b Obec,město,DSO: „Mm-€ Ma,<.> _4 f f_i-sw !) „„a ' Wafd/n g.?„ýňj
<br> Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od pen
<br> ěžních ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2020
<br> “(tis.Kč,devizy)
<br>,„,„ _ „ Poskytovatel Termín,„ „,<,> „,„ „ *),Ucel uveru Vyse uveru (v t|s_ Kc) Mena úvěru splatnosti Urokovž sazba ZPUSOb ruceni v /o 1 2 3 4 5 6 7 r — <.>
<br> Poznámka: *) V případě přijatého úvěru \: cizí méně se uvádí údaj v cizí rgén
<br> Vypracoval: Schválil: / ' Datum: RaZÍŠIr-(Ěpi SfVÉzek :)
<br> „„,<.> <.>,<.> <.>,<.>.yno i aci a (prameni,telefon,! podpis) (prameni,telefon,podpis).WT 7_ „Za? 7 sídlo: 544 51 DouůašglecĚŽk-a fÝJz/Afzgš/gm,; %$? ";—63! €? f,? „ff/L.:).„gi/ Cif-la 5207? M; Tei/Fax OQF/“834 129
<br> ' /
<br> EÉ-mml' obec doubraujce©teiecomcz
<br> Obec,město,DSO; jůůů—MČ Ma /JW/LJŠp/yř/fí iš? a /7/? “Jáá/ff f:!
<br> Poskytnuté neinýestiční p "jčky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje
<br> Tabulka čj 20
<br> (v tis.Kč) Výše schválené půjčky nebo NFV Skutečnost k 31.12.2020 Účel použití 1 2 3,/ „23:5 čítá/; Í % Vypracoval: Schválil: „(f/f:.<.> Datum: Razítko: /,/ říimení.telefon,pacia/'s) fnr'í'mení,tele on,“"““—"** r." „ =.Svazek % 'C',— (D _.: ; uv <.>,?.<.> (Jg- ŠÉÝ'P'“ Ú.<.>.-_ fóač 7 Pro'plynofíkaeřádzvíčinsk ání/ra %WfW za? “W “7 “ “=*" 40%.“mf-“544mm “
<br> :bravíce 155 E.<.> Jel/Fax." 0437/834 129
<br>.doubravíce©telecom.cz
<br>.» < <.>,- ' »Éýťeřzfa _áp aká/„f
<br> l' ') '! (f,<.> 1,<.>,-' Obec,město,DSO: „JJ/MM,<.> má /“"J'J//</QJ/JĚJJJ <.>
<br> Poskytnuté investiční“ p'j-čky a návratné finanční výpomoci obcím z rozpočtu kraje
<br> Tabulka č.2d
<br> (v tis.Kč) Výše schválené půjčky nebo NFV Skutečnost k 31.12.2020 Účel použití 1.2 3 _ / „AutíavL/f 741-0 J s?
<br> Vypracoval: Schválil: !% "i""— ' '“ “ *is) (příjmení,elefon,podpis)
<br> (prurllci'ií,telufůll,půd
<br> (jizba—L %$; Zf ŠÉF _/
<br> x.<.> \
<br> “Já? JZ? Aha/;;; %.;JÉJÉ'ýoZZ
<br> ...
svazek fin 12-20.pdf [0,30 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 30 500,00 = 30 500,00
30 500,00 = 30 500,00
30 142,10 = 30 142,10
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
30 500,00 = 30 500,00
30 500,00 = 30 500,00
30 142,10 = 30 142,10
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
133 400,00 = 133 400,00
133 400,00 = 133 400,00
33 788,13 = 33 788,13
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
133 400,00 = 133 400,00
133 400,00 = 133 400,00
33 788,13 = 33 788,13
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
133 400,00 = 133 400,00
133 400,00 = 133 400,00
33 788,13 = 33 788,13
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
102 900,00- = 102 900,00-
102 900,00- = 102 900,00-
<br> 3 646,03- = 3 646,03-
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 102 900,00 = 102 900,00
102 900,00 = 102 900,00
<br> 3 646,03 = 3 646,03
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 102 900,00 = 102 900,00
102 900,00 = 102 900,00
<br> 3 646,03 = 3 646,03
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 102 900,00- = 102 900,00-
102 900,00- = 102 900,00-
<br> 3 646,03- = 3 646,03-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 22.03.2021
10:47:04
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (DSO Plynofikace),verze: 2021.01.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2020
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,...
inventariz. zpráva 2020 Svazek.PDF [0,14 MB]
TNVENTARTzAdNI zpnAv AzARoK 2o2o
<br> Uietni jednotka:
<br> DrSO: Svazek obci pro plynofikaci Podzvidinska
IC: 70157863
Datum zpracovdni: 1.2.2021
Den zahiljeni inventarizace: I.2.2021
Den ukondeni inventarizace: I.2.2021
Den,ke kterdmu byla inventarizace provedena: 3L 12.2020
<br> tr*?k
<br> 1.vyhodnoceni dodrZenf vyhl65ky d).27012010 Sb.v platn 6m zndni <.>
<br> Inv entafizadni dinno sti :
<br> 1.1.Pl6n inventur
<br> Pldn inventur byl vias zpracovdn a iddnd schvdlen.Inventarizaini komise postupovala
v souladu s vyhldfkou.Metodika postupti pfi inventarizaci byla dodrZena.Podpisy ilenfi
inventqrizainf komise byly odsouhlaseny na podpisovti vzory a nebyly zjistdny rozdily <.>
NedoYlo k iddndmu pracovnfmu ilrazu.Koordinace inventur s jinymi osobami probdhta <.>
Termfn prvotn{ inventury byl dodrZen <.>
<br> 1.2.Pro5koleni dlenri inv entaizadnich komisi
<br> Pro|kolenf probdhlo v budovd obecn{ho ufaduv Doubravici dne 21.12.2020,piitomni byti
viichni ilenovd,na dfikaz byly pfipojeny podpisy naprotokolu.Souidsti ikoleii byly i zdiady
dodrien{ bezpeinosti <.>
<br> 1.3.Podminky pro ovdiov6ni skutednosti a soudinnost zamdstnanct
<br> Nebyly zjiYtdny Zddnd odchyllqt od iddouciho stqvu <.>
<br> r.4.Piijat6' opatieni ke zlepsenf prtbdhu inventur,k informadnim toktm
<br> Bez pfij atych opatienl <.>
<br> Inventarizace.probdhla iddnd,podklady byly iddnd piipraveny a ovdieny na skuteinost.(J
inventur byly vidy ileny komise osoby odpovddnd za majetek <.>
Dle pldnu inventur byl zji1tdn skuteiny stav majetku a zdvazku a ostatnfch invertarizainich
poloZek pasiv,ktery je zaznamendn v inventurnfch soupisech <.>
Skuteiny stav byl porovndn na ilietn[ stav majetku a zdvazkfi a ostatnfch inventarizainich
poloZek dle data proveden{ inventury.Rozd{lovd inventura nebyla provedena <.>
<br>
<br> Udet 028
08E
<br> 321
348
401
<br> Drobny dlouhodob;f maj etek
Opr6vky k DDHM
Dodavatel6
Pohledrlvky za vybr anymi mist.vl6d.instit <.>
Jm6ni ridetni jednotky
<br> 36 397,t0
36 397,10
<br> 0
<br> 36 00...

Načteno

edesky.cz/d/4592777

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz